Sony Xperia E5 - Намиране на идентификационния номер на устройството

background image

Намиране на идентификационния номер на устройството

Вашето устройство разполага с уникален ID (идентификационен) номер. Във вашето устройство
този номер се нарича IMEI (международен номер за идентификация на мобилно оборудване).
Съхранявайте копие на този номер. Например може да имате нужда от него, за да получите
достъп до услугата за поддръжка Xperia™ Care, ако искате да регистрирате устройството. Също
така, ако устройство бъде откраднато, някои мобилни оператори могат да използват този номер,
за да спрат достъпа на устройството ви до мрежата във вашата държава.

17

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на IMEI номера на пластината с етикети

Не извивайте пластината с етикети, докато я изваждате или прибирате.

1

Извадете капачето на nano SIM картата/картата с памет.

2

С помощта на нокът издърпайте държача на nano SIM картата.

3

С помощта на нокът издърпайте навън пластината с етикетите, докато можете да я
хванете.

4

Хванете пластините с етикети едновременно и ги издърпайте хоризонтално, както е
показано на илюстрацията.

Може да видите IMEI номера и като отворите програмата за телефонни набирания на
устройството и въведете

*#06#

.

Преглед на IMEI номера чрез настройките на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Състояние >
Информация за IMEI.