Sony Xperia E5 - Споделяне на връзката за мобилни данни

background image

Споделяне на връзката за мобилни данни

Можете да споделяте вашата връзка за мобилни данни с други устройства по няколко начина:

Споделяне на интернет връзка чрез USB – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с един
компютър чрез USB кабел.

Споделяне на интернет връзка чрез Bluetooth® – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с
до пет други устройства чрез Bluetooth®.

46

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преносима Wi-Fi точка за достъп – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с до 8 други
устройства едновременно, включително устройства, които поддържат WPS технология.

Споделяне на връзката за пренос на данни чрез USB кабел

1

Дезактивирайте всички връзки чрез USB кабел към устройството.

2

Свържете устройството с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

5

Плъзнете надясно плъзгача до USB споделяне, след което натиснете OK при
подкана. След като се свържете, в лентата на състоянието ще се покаже .

6

За да спрете да споделяте връзката за пренос на данни, плъзнете наляво плъзгача до
USB споделяне или изключете USB кабела.

Не може да споделяте едновременно по USB кабел връзката за пренос на данни и SD
картата на устройството.

Споделяне на Вашите мобилни данни с друго Bluetooth® устройство

1

Уверете се, че Вашето устройство и Bluetooth® устройството са сдвоени едно с друго и че
трафикът на мобилни данни е активиран на устройството Ви.

2

Ваше устройство: От Начален екран, докоснете .

3

Намерете и докоснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп, след
което преместете плъзгача до Споделяне през Bluetooth надясно.

4

Bluetooth® устройство: Настройте устройството така, че да може да получава
мрежова връзка чрез Bluetooth®. Ако устройството е компютър, запознайте се със
съответните инструкции, за да завършите настройката. Ако устройството работи с
операционна система Android™, докоснете иконата за настройка до името на сдвоеното
устройство под Настройки > Bluetooth > Сдвоени устройства, след което
поставете отметка в квадратчето Достъп до интернет.

5

Ваше устройство: Изчакайте в лентата на състоянието да се появи . След като се
появи, настройката е готова.

6

За да спрете споделянето на Вашата връзка за мобилни данни, преместете плъзгача до
Споделяне през Bluetooth наляво.

Функцията Споделяне през Bluetooth се изключва всеки път, когато изключите
устройството си или изключите функцията Bluetooth®.

За повече информация относно сдвояването и включването на преноса на мобилни
данни, вж. Сдвояване на устройството с друго Bluetooth® устройство на страница 118
и Добавяне на виртуална частна мрежа на страница 50.

Използване на устройството като преносима точка за Wi-Fi® достъп

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Настройки на преносима точка за достъп > Конфигуриране на
Wi-Fi точка за достъп
.

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита. Въведете парола, ако е
необходимо.

6

Натиснете Запиши.

7

Натиснете и плъзнете надясно плъзгача до Преносима точка за достъп.

8

При подкана натиснете OK за потвърждение. се показва в лентата на състоянието при
активна преносима точка за Wi-Fi достъп.

9

За да спрете споделянето на връзката за пренос на данни чрез Wi-Fi, плъзнете плъзгача до
Преносима точка за достъп наляво.

47

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване на използване на връзката за мобилни данни на устройство, което
поддържа WPS

1

Уверете се, че устройството функционира като преносима Wi-Fi точка за достъп.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп >
Настройки на преносима точка за достъп.

4

Плъзнете надясно плъзгача до Откриваем.

5

Уверете се, че преносимата точка за достъп е защитена с парола под Конфигуриране
на Wi-Fi точка за достъп
.

6

Натиснете Бутон за WPS, след което изпълнете съответните инструкции. Можете също
да натиснете > Въвеждане на WPS ПИН код, след което въведете ПИН кода,
който се появява на устройството, което поддържа WPS.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Настройки на преносима точка за достъп > Конфигуриране на
точка за достъп
.

4

Въведете Име на мрежата (SSID) за мрежата.

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Натиснете Запиши.