Sony Xperia E5 - Настройки и сила на звука

background image

Настройки и сила на звука

Можете да регулирате силата на звука за известия, както и силата на звука за изпълнение на
музика и видео.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео, натиснете бутона за регулиране на силата на
звука нагоре или надолу дори когато екранът е заключен.

Включване на режим на вибрация

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, докато не се появи

.

Регулиране на нивата на силата на звука

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известия.

3

Преместете плъзгачите за сила на звука в желаната позиция.

Също така можете да натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу, след което да
натиснете

, за да настроите тона на звънене, възпроизвеждането на мултимедийни

файлове или силата на звука на алармата поотделно.

53

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройване на устройството да вибрира при входящи обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известия.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Вибриране и при обаждания.

Задаване на тон за звънене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известия > Мелодия на телефона.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Избиране на звук за известие

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известия > Звук за известие.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Някои приложения имат свои специфични звуци за известие, които можете да изберете
от настройките на приложението.

Разрешаване на тонове при докосване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук и известия > Други звуци.

3

Плъзнете надясно плъзгачите до Тонове на цифрова клавиатура и Звуци при
докосване
.