Sony Xperia E5 - Настройки на приложения

background image

Настройки на приложения

Някои приложения искат разрешение, когато започвате да ги използвате. Можете да разрешите
или да откажете разрешение индивидуално за всяко приложение, или от менюто за настройки, или
от диалоговия прозорец за потвърждаване на разрешението. Изискванията за разрешението
зависят от дизайна на приложението.

56

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване или отказване на разрешение

Можете да изберете дали да разрешите или да забраните разрешение, когато диалоговият
прозорец е отворен. Ако преди това сте използвали друга версия на Android, повечето приложения
вече ще имат издадени необходимите разрешения.

Разрешаване на разрешение

1

За да разрешите разрешение, докоснете Разрешаване.

2

Когато за втори път се появи диалоговият прозорец за потвърждаване, можете да изберете
Никога вече да не се извежда запитване опцията, ако желаете.

3

В диалоговия прозорец има обяснение, защо приложението изисква разрешения и за какво
конкретно ги използва. За да игнорирате този диалогов прозорец, докоснете OK.

Отказване на разрешение

За да откажете разрешение, докоснете Отказване, когато е показан диалоговият
прозорец.

Някои приложения могат все пак да се използват, дори ако им е било отказано
разрешение.

Важни разрешения

Някои разрешения са задължителни за правилната работа на приложенията. В такива случаи се
появява диалогов прозорец, който Ви информира за това.

Конфигуриране на приложение

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения > .

3

Изберете опция за конфигурация, например Разрешения за приложение, след
което изберете приложението, което искате да конфигурирате.

Разрешаване на важно разрешение

1

За да разрешите разрешение, докоснете Продължи > ИНФО. ПРИЛОЖ. >
Разрешения.

2

Намерете важното разрешение, което Ви е необходимо.

3

Преместете плъзгача надясно.

Можете също така да управлявате разрешенията в Настройки > Приложения. Докоснете
приложение и променете разрешенията според желанието си.

Разрешаване или отказване на автоматични актуализации на
приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без
подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете
потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните
актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да
забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store™ и What's New
(където е налично), за да избегнете автоматичното актуализиране на приложенията.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за всички
приложения в Play Store

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки > Автомат. актуализиране на
приложения
.

3

Изберете желаната опция.

57

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за всички
приложения в What’s New

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки > Автомат. актуализиране на
приложения
.

3

Изберете желаната опция.

Свързване на приложения

Вашето устройство може да определи приложение по подразбиране за боравене с конкретна уеб
връзка. Това означава, че ако е зададена връзка, не е необходимо да избирате приложението
всеки път, когато отваряте връзката. Можете да смените приложението по подразбиране винаги,
когато пожелаете.

Управляване на връзките на приложенията от менюто „Настройки“

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

3

Докоснете и намерете Връзки за приложения.

4

Изберете приложението, за което искате да зададете поддържаните връзки.

5

Задайте характеристиките на Връзки за приложения за опция Отваряне в това
приложение
.