Sony Xperia E5 - Разговори с няколко души

background image

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко
души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване
на друго входящо повикване.

Активиране или деактивиране на чакащо обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Допълнителни настройки.

3

За активиране или деактивиране на чакащо обаждане натиснете Чакащи обаждания.

Отговаряне на второ обаждане и задържане на текущия разговор

1

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете надясно.

2

Натиснете Задържане на обаждане.

Отхвърляне на второ обаждане

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете наляво.

73

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Провеждане на втори разговор

1

По време на разговор натиснете . Показва се регистърът на обажданията.

2

Натиснете , за да се покаже цифровата клавиатура.

3

Въведете номера на получателя, след което натиснете . Първият разговор се поставя на
задържане.

Превключване между няколко разговора

За да превключите към друг разговор и да задържите текущия, натиснете Задържан.