Sony Xperia E5 - Сглобяване

background image

Сглобяване

Устройството Ви поддържа само нано SIM карти.

Поставяне на nano SIM картата

Не издърпвайте пластината с етикети заедно с държача на SIM карти.

7

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Отворете капачето на слота за nano SIM карта/карта с памет.

2

С помощта на нокът издърпайте държача на nano SIM картата.

3

Поставете плътно nano SIM картата в правилна ориентация, както е показано на
илюстрацията.

4

Уверете се, че картата е поставена хоризонтално в държача.

5

Поставете държача в слота, след което затворете капачето.

Ако плъзнете държача на nano SIM картата, докато устройството е включено,
устройството се рестартира автоматично.

Поставяне на карта с памет

1

Отворете капачето на слотовете за нано SIM картата и картата с памет.

2

Поставете картата с памет в слота на картата с памет, след което я натискайте в слота
дотогава, докато не чуете характерното щракване.

3

Затворете капака.

Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилната ориентация.

Изваждане на nano SIM карта

Не издърпвайте пластината с етикети заедно с държача на SIM карти.

1

Отворете капачето на слота за nano SIM карта/карта с памет.

2

С помощта на нокът издърпайте държача на nano SIM картата.

3

Извадете nano SIM картата, след това върнете държача.

4

Поставете държача в слота, след което затворете капачето.

Ако плъзнете държача на nano SIM картата, докато устройството е включено,
устройството се рестартира автоматично.

Изваждане на картата с памет

1

Или изключете устройството, или демотирайте картата под Настройки >
Съхранение и памет > > Разширени > Съхранение > до SD карта, след
което отворете капачето на слотовете за nano SIM картата и картата с памет.

2

Натиснете картата с памет навътре, след което я пуснете бързо.

3

Издърпайте навън картата с памет изцяло и я извадете.

4

Затворете капачето.