Sony Xperia E5 - রেডিও শোনা

background image

পরবডও পোনা

আপিার যরন্ত্র থাকা FM করনরও কযরকারিা FM করনরওর মতই কাজ করর৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি

FM করনরও ব্রাউজ কররত ও শুিরত পাররি ও কসগুনিরক নপ্রয়রূরপ সংরক্ষণ কররত পাররি৷

করনরওটি ব্যবহার করার আরে আপিারক অবি্যই যরন্ত্র ককারিা তারযুক্ত কহররসট বা কহররফাি

সংযুক্ত কররত হরব৷ কযরহতু কহররসট বা কহররফাি একটি অ্যার্টেিা নহসারব কাজ করর৷ এই

যন্ত্রগুনির একটি সংযুক্ত করার পরর, আপনি যন্ চাি তাহরি, অনরওরক নরভাইরসর স্পীকারর

সু্যইচ কররত পাররি৷

1

নপ্রয় তানিকা

2

করনরও চািু/বন্ধ কবাতাম

3

কমিু নবকল্প ক্খুি

4

টিউি করা ন্রিরকারয়নন্স

5

একটি চ্যারিিরক নপ্রয়রূরপ সঞ্চয় বা অপসারণ করুি

6

রায়াি টিউি করা

7

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড - চ্যারিিগুনির মরধ্য একটি কথরক অি্যটিরত কযরত রাি ন্রক বা বাম ন্রক টািুি

8

ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক উপরর নিরয় যাি

9

একটি সংরনক্ষত নপ্রয় চ্যারিি

10 ককারিা চ্যারিি সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক িীরচ নিরয় যাি

FM করনরও কিািা

1

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি কহররসট বা কহররফারির একটি কসট সংযুক্ত করুি৷

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি৷

3

এফএম পরবডও খুজরজ আিরতা চাপুি৷ ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড অিুযায়ী কস্ক্রাি করার সময়

উপিভ্য চ্যারিিগুনি ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

আপনি যখি FM করনরওটি সূচিা কররি, উপিভ্য চ্যারিিগুনি স্বয়ংন্রিয়ভারব হানজর হয়৷ ককারিা চ্যারিরির

যন্ RDS তথ্য থারক, তাহরি আপনি চ্যারিিটি কিািা শুরু করার করয়ক কসরকন্ড পরর তা হানজর হয়৷

পছ্দেসই করনরও চ্যারিিগুনির মরধ্য কযরত

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডটিরক রাি ন্রক বা বাম ন্রক কটরি আিুি৷

105

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

করনরও চ্যারিরির জি্য একটি িতুি সন্ধারির সূচিা কররত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় আিরতা চাপুি৷

2

চ্যায়নিগুবির িন্য সন্ধান করুন আিরতা চাপুি। করনরও সব ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড স্ক্যাি

করর এবং উপিভ্য সব চ্যারিি নচনহ্নত করর৷

স্পীকারর করনরও ধ্বনি পাল্টারত

1

করনরও কখািা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

স্পীকায়র িািান আিরতা চাপুি৷

তারযুক্ত হ্যান্ডরসরট বা কহররফারি ধ্বনি কফরারত টিপুি এবং পহডয়ফানগুবিয়ি প্লি করুন আিরতা চাপুি৷