Sony Xperia E5 - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Aplikaciju Kalendar koristite kako biste upravljali svojim rasporedom vremena. Ako ste se

prijavili na jedan ili više računa na mreži koji obuhvataju kalendare i sinhronizirali uređaj s

njima, na primjer svoj Google™ račun ili račun Xperia™ s računom Facebook, događaji u

kalendaru s tih računa pojavljivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati koje

kalendare želite integrirati u kombinirani prikaz Kalendara.
Kada se približi vrijeme obaveze, uređaj reproducira zvuk obavještenja kako bi vas

podsjetio na datu obavezu.

1

Modificirajte postavke, odaberite način prikaza i kalendare koje želite prikazati

2

Povratak na trenutni datum

3

Pristupanje drugim opcijama

4

Listajte ulijevo ili udesno radi bržeg pretraživanja

5

Dodavanje događaja u kalendaru

Više informacija o Kalendaru

Kada je otvorena aplikacija Kalendar, povucite lijevu ivicu ekrana udesno, a zatim

pronađite i kucnite

Pomoć.