Sony Xperia E5 - Telefonska tastatura

background image

Telefonska tastatura

Telefonska tastatura slična je standardnoj brojčanoj tastaturi s 12 tipki. Daje vam opcije

predviđanja teksta i uobičajenog načina unosa. Način unosa teksta na telefonskoj

tastaturi možete aktivirati putem postavki tastature. Telefonska tastatura dostupna je

samo u uspravnoj orijentaciji.

1 Izaberite opciju unosa teksta. Možete kucati svaki znak jednom i koristiti prijedloge riječi ili možete nastaviti

kucati na tipku dok se odabere željeni znak.

2 Brisanje znaka ispred kursora.

3 Unošenje oznake kraja reda ili potvrđivanje unosa teksta.

4 Unošenje razmaka.

5 Prikaz simbola i smajlija.

6 Prikaz brojeva.

7 Mijenjanje s malih na velika slova i obratno i uključivanje velikih slova.

Za otvaranje telefonske tastature po prvi put

1

Kucnite na polje za unos teksta, zatim kucnite na .

2

Kucnite na , a zatim kucnite na

Postavke tastature.

3

Kucnite na

Uspravna tastatura, zatim kucnite na opciju Telefonska tastatura.

Unos teksta korištenjem telefonske tastature

Kada se na tastaturi pojavi , kucajte tipke sa znakovima samo jednom, čak i ako

slovo koje želite unijeti nije prvo slovo na tipki. Kucnite i držite red sa kandidatima

kako bi prikazali prijedloge riječi i odabrali neku riječ sa liste.

Kada se na tastaturi pojavi , kucnite ekransku tipku za znak koji želite unijeti.

Nastavite kuckati ovu tipku dok se ne odabere željeni znak. Zatim učinite isto za

naredni znak koji želite unijeti itd.

Unošenje brojeva preko telefonske tastature

Kada je otvorena telefonska tastatura, kucnite . Pojavljuje se telefonska

tastatura s brojevima.

63

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Umetanje simbola i emotikona koristeći uspravnu tastaturu

1

Kada je otvorena telefonska tastatura, kucnite

. Pojavljuje se mreža sa

simbolima i emotikonima.

2

Pomičite se gore ili dolje za prikaz više opcija. Kucnite simbol ili emotikon kako

biste ga odabrali.