Sony Xperia E5 - Višekorisnički računi

background image

Višekorisnički računi

Vaš uređaj podržava višekorisničke račune, što omogućuje odvojenu prijavu različitih

korisnika na uređaj i njegovo korištenje. Višekorisnički računi su dobri u situacijama gdje

različiti članovi porodice ili grupe stalno dijele isti uređaj. Korisnici mogu imati različite

početne ekrane, pozadine i opće postavke, kao i aplikacije s odvojenim pristupom te

memorijsku pohranu za datoteke kao što su muzika i fotografije.
Ako neko želi privremeno koristiti vaš uređaj, možete prebaciti uređaj na gostujući način

rada kako biste omogućili račun za gosta za ovog korisnika. U načinu rada za gosta

uređaj se pokreće kao tek instalirani sistem, samo sa unaprijed instaliranim aplikacijama.

Kada gost završi s korištenjem uređaja, možete sasvim izbrisati sesiju korištenja tako da

naredni gost može krenuti ispočetka.
Korisnik koji uređaj postavlja prvi put postaje vlasnik uređaja. Vlasnik je administrator ili

primarni korisnik. Račun vlasnika se ne može izbrisati, ali vlasnik može izbrisati dodatne

sve korisničke račune. Možete dodati maksimalno tri obična korisnika računa. Račun za

gosta je unaprijed instaliran i ne može se izbrisati.

Neke funkcije su dostupne samo vlasniku. Na primjer, pristup vanjskoj SD kartici ima samo

vlasnik.

Korištenje višekorisničkih računa

Dodavanje računa redovnog korisnika

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je izvršio prvo

postavljanje uređaja.

2

Na početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Kucnite

OK. Kreiran je novi račun.

5

Kucnite

POSTAVI SADA. Ekran se zaključava, a ikona koja predstavlja

novododanog korisnika pojavljuje se u gornjem desnom uglu.

6

Otključajte ekran prevlačenjem prema lijevo ili gore.

7

Slijedite upute na ekranu da biste postavili račun za tog korisnika.

U slučajevima kada osoba koja koristi novi račun želi izvršiti postavljanje računa, ali u tom

trenutku nije dostupna, možete kucnuti

NE SADA u koraku 5. Kada je korisnik spreman, može

odabrati

Korisnici pod stavkom Postavke i prikazati novi račun koji se prikazuje kao Novi

korisnik. Samo kucnite račun i slijedite upute kako biste završili njegovo postavljanje.

Račun redovnog korisnika možete dodati i iz statusne trake na svakom ekranu. Samo

povucite statusnu traku prema dolje i kucnite korisničku ikonu, a zatim kucnite

Dodaj

korisnika.

59

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje korisničkog računa za gosta

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je izvršio prvo

postavljanje uređaja.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici > Gost.

Račun za korisnika gosta možete dodati i iz statusne trake na bilo kojem ekranu. Samo

povucite statusnu traku prema dolje koristeći dva prsta i kucnite korisničku ikonu, a zatim

kucnite

Dodaj gosta.

Prelazak s jednog višekorisničkog računa na drugi

1

Da biste prikazali spisak korisnika, povucite statusnu traku prema dolje s dva

prsta, a zatim kucnite ikonu korisnika u gornjem desnom uglu ekrana.

2

Kucnite ikonu koja predstavlja račun korisnika na koji želite prijeći. Prikazat će se

zaključani ekran za taj korisnički račun.

Kada prijeđete na gostujući račun, kucnite

Počni ispočetka ako želite izbrisati prethodnu sesiju

ili kucnite

Da, nastavi kako biste nastavili s prethodnom sesijom.

Svaki korisnik može postaviti vlastiti zaključani ekran. Pogledajte

Zaključavanje ekrana

na

stranici 11.

Dozvoljavanje običnom korisniku da upućuje telefonske pozive i koristi SMS

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored imena odgovarajućeg korisnika, a zatim povucite klizač pored

stavke

Uključi telefonske pozive i SMS udesno.

Dozvoljavanje gostujućem korisniku da upućuje telefonske pozive

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored stavke

Gost, a zatim povucite klizač pored stavke Uključi

telefonske pozive udesno.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

1

Provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Kucnite pored imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim kucnite

Ukloni

korisnika > Izbriši .

Brisanje podataka sesije gosta

1

Provjerite da li ste prijavljeni na račun za gosta.

2

Na Početnom ekranu kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korisnici.

4

Pronađite i kucnite

Ukloni gosta.

5

Kucnite

Ukloni.

Sesiju gosta možete obrisati i sa statusne trake na bilo kojem ekranu sve dok ste prijavljeni na

račun za gosta. Samo povucite statusnu traku prema dolje koristeći dva prsta i kucnite

korisničku ikonu, a zatim kucnite

Ukloni gosta.

Postavke za višestruke korisničke račune

Postoje tri različite vrste postavki na uređajima s više korisnika:

Postavke koje može promijeniti bilo koji korisnik i koje utječu na sve korisnike. Primjeri

obuhvataju jezik, Wi-Fi, način rada u avionu, NFC i Bluetooth®.

60

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavke koje utječu samo na pojedinačni korisnički račun. Primjeri obuhvataju

automatsko sinhroniziranje podataka, zaključavanje ekrana, različite dodane račune te

pozadine.

Postavke koje su vidljive samo vlasniku i utječu na sve korisnike, npr. postavke za VPN.

61

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.