Sony Xperia E5 - Informacije o Korisničkom vodiču

background image

Informacije o Korisničkom vodiču

Ovo je

Xperia™ E5 korisnički vodič za verziju softvera Android™ 6.0. Ako niste sigurni

koju verziju softvera koristi vaš uređaj, to možete provjeriti u meniju Postavke.

Zbog ažuriranja sistema i aplikacija, funkcije u vašem uređaju mogu biti predstavljene na način

drugačiji od onog koji je opisan u ovom vodiču. Moguće je da Android™ verzija neće biti

izmijenjena kroz ažuriranje. Više informacija o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku

Ažuriranje uređaja

na stranici 35.

Provjera trenutne verzije softvera uređaja

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu > Verzija sistema Android™.

Pronalaženje broja modela i naziva uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .
Prikazat će se broj modela uređaja i naziv.

Ograničenja usluga i svojstava

Moguće je da neke usluge i funkcije opisane u ovom korisničkom vodiču nisu podržane u

svim zemljama ili regijama ili ih ne podržavaju sve mreže i/ili pružaoci usluga. GSM

Međunarodni broj za hitne situacije se uvijek može koristiti u svim zemljama, regijama,

mrežama i kod svih davalaca usluga, pod uvjetom da je uređaj povezan na mobilnu

mrežu. Obratite se mrežnom operateru ili pružaocu usluga kako biste utvrdili dostupnost

bilo koje određene usluge ili svojstva i da li se primjenjuju naknade za dodatni pristup ili

korištenje.
Korištenje određenih svojstava i aplikacija opisanih u ovom vodiču može iziskivati pristup

internetu. Možete napraviti troškove za prijenos podataka kada se povežete na internet

putem uređaja. Obratite se svom pružaocu bežičnih usluga za dodatne informacije.