Sony Xperia E5 - Pokretanje uređaja po prvi put

background image

Pokretanje uređaja po prvi put

Preporučuje se da bateriju punite najmanje 30 minuta prije prvog pokretanja uređaja.

Uređaj možete koristiti i dok se puni, pogledajte

Punjenje uređaja

na stranici 33.

Prilikom prvog pokretanja uređaja vodič za postavljanje vam pomaže da konfigurirate

osnovne postavke, personalizirate uređaj i prijavite se u svoje račune, npr. u Google™

račun.

Uključivanje uređaja

Prije prvog uključivanja uređaja bateriju je potrebno puniti najmanje 30 minuta.

8

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom sve dok uređaj

ne počne vibrirati.

2

Kad se pojavi upit, unesite PIN za SIM karticu, a zatim kucnite

.

3

Pričekajte malo dok se uređaj pokrene.

PIN za SIM karticu vam prvi put dostavlja operater mreže, ali ga kasnije možete promijeniti iz

menija postavki. Da biste ispravili grešku napravljenu tokom unošenja PIN-a za SIM karticu,

kucnite

.

Isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi izbornik sa

opcijama.

2

U izborniku s opcijama kucnite

Isključivanje.

Isključivanje uređaja može potrajati neko vrijeme.