Sony Xperia E5 - Ponovno pokretanje, vraćanje na početne vrijednosti i popravljanje

background image

Ponovno pokretanje, vraćanje na početne vrijednosti i

popravljanje

Možete prisilno ponovo pokrenuti ili isključiti uređaj ako prestane reagirati ili kad se ne

može normalno ponovo pokrenuti. Postavke ili lični podaci se ne brišu.
Uređaj možete ponovo postaviti na originalne fabričke postavke. Ta radnja ponekad je

potrebna ako uređaj prestane pravilno funkcionirati; međutim, imajte na umu da ako

želite zadržati važne podatke, prvo trebate rezervnu kopiju tih podataka izraditi na

memorijskoj kartici ili drugoj vanjskoj memoriji. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje sadržaja

na stranici 39.

Ukoliko se uređaj ne može uključiti ili ako želite softver uređaja vratiti na početne

vrijednosti, za popravak uređaja možete koristiti aplikaciju Xperia™ Companion. Više

informacija o korištenju aplikacije Xperia™ Companion potražite u odjeljku

Xperia™

Companion

na stranici 36.

Ako uređaj dijelite s više korisnika, za vraćanje uređaja na originalne fabričke postavke će

možda biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Ponovno pokretanje uređaja

Moguće je da se uređaj neće ponovo pokrenuti ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj na punjač i pokušajte ga ponovo pokrenuti.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje .

2

U meniju koji se otvori kucnite

Pokrenite ponovno. Uređaj se automatski ponovo

pokreće.

Prisilno ponovno pokretanje ili isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećavanje jačine

zvuka 10 sekundi.

2

Uređaj će zavibrirati jednom. Ovisno o tome da li želite prisiliti uređaj da se ponovo

pokrene ili isključi, nastavite kako slijedi.

Ako želite izvršiti prisilno ponovno pokretanje uređaja: Pustite dugmad koje

držite pritisnutim. Uređaj će se ponovo pokrenuti.

Ako želite izvršiti prisilno isključivanje uređaja: Nastavite držati dugmad

pritisnutim. Nakon još nekoliko sekundi, uređaj će vibrirati tri puta i isključiti se.

Za vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici

Prije nego što počnete, na memorijskoj kartici ili na drugoj vanjskoj memoriji obavezno

napravite rezervnu kopiju važnih podataka koji su sačuvani u internoj memoriji uređaja.

Vraćanjem na vrijednosti postavljene u fabrici izbrisat će se svi podaci iz unutrašnje pohrane

uređaja, i nećete biti u mogućnosti ponovno pristupiti datotekama na enkriptiranim SD

karticama.

Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, uređaj ne pokrećite ponovno dok je u toku postupak

vraćanja na početnu vrijednost.

125

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Rez. kopija i ponovno postavlj. > Vraćanje na

poč. vr. fabričkih podat..

3

Kucnite na

Vrati telefon na početne vrijednosti.

4

Ako je potrebno, nacrtajte uzorak otključavanja ekrana ili unesite lozinku za

otključavanje ekrana ili PIN kako biste nastavili.

5

Za potvrdu, kucnite na

Obrisati sve.

Kad izvršite vraćanje na vrijednosti postavljene u fabrici, vaš uređaj se neće vratiti na raniju

verziju softvera sistema Android™.

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili uzorak, možete koristiti funkciju za

popravljanje uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion kako biste izbrisali taj sloj sigurnosti. Da

biste obavili tu operaciju, potrebno je da osigurate detalje za prijavljivanje na Google račun.

Pokretanjem svojstva za popravak, vi vršite ponovno instaliranje softvera za uređaj i moguće je

da ćete izgubiti neke lične podatke u tom procesu.

Popravak softvera na uređaju koristeći Xperia™ Companion

Prije popravljanja softvera, provjerite da li znate korisničko ime i lozinku za pristupanje

Google™ računu. Ovisno o vašim sigurnosnim postavkama, možda ćete ih trebati unijeti kako

biste ponovo pokrenuli uređaj nakon popravljanja softvera.

Ako se čini da se uređaj zamrznuo, ako se stalno ponovo pokreće ili se uopće ne

pokreće nakon što ste ažurirali Xperia™ softver ili nakon što ste izvršili popravljanje

softvera ili vraćanje na fabričke postavke, pokušajte prisilno isključiti uređaj i zatim ga

ponovo uključiti. Ako se problem nije otklonio, prisilno isključite uređaj i zatim izvršite

popravljanje softvera kroz sljedeće korake:

1

Provjerite da li je aplikacija Xperia™ Companion instalirana na vaš PC ili Mac

®

.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i kliknite na glavnom ekranu.

3

Slijedite upute koje se prikazuju na ekranu kako biste ponovo instalirali softver i

dovršili popravak.