Sony Xperia E5 - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem prstom na broj koji je

sačuvan na listi kontakata ili kucanjem prstom na broj telefona u prikazu registra poziva.

Također možete koristiti funkciju pametnog biranja da brzo pronađete brojeve na spisku

kontakata i u registrima poziva unošenjem dijela broja ili imena kontakta i biranjem nekog

od prijedloga koji se prikažu. Da biste uputili video poziv, možete koristiti aplikaciju

Hangouts™ za razmjenu trenutnih poruka i video razgovore na uređaju. Pogledajte

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

na stranici 83.

1

Prikažite više opcija

2

Izbriši broj

3

Brojčana tastatura

4

Dugme za pozivanje

Otvaranje brojčane tastature

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Ako se brojčana tastatura ne prikaže, kucnite .

Pozivanje telefonskog broja

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Unesite broj telefona, a zatim kucnite .

Da biste izbrisali broj koji ste unijeli greškom, kucnite

.

Upućivanje poziva korištenjem funkcije pametnog biranja

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu kojeg želite pozvati. Dok unosite

svako slovo ili broj, pojavljuje se lista mogućih podudarnosti.

3

Kucnite kontakt koji želite dodati.

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

3

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početnih nula) i telefonski broj, a

zatim kucnite .

66

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje broja za direktno biranje na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na ekranu Početni ekran dok uređaj ne zavibrira

i ne pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje kucnite

Kontrole > Prečice.

3

Pomičite se kroz spisak aplikacija i odaberite

Direktno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za direktno biranje.

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva kada ih pozovete.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > ID pozivaoca.