Sony Xperia E5 - Sinhroniziranje s računima na mreži

background image

Sinhroniziranje s računima na mreži

Sinhronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima u kalendaru i drugim

informacijama s računa na mreži, npr. s računa e-pošte kao što je Gmail™ ili usluga

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke za takve račune možete

sinhronizirati automatski aktiviranjem funkcije automatskog sinhroniziranja. Možete i

ručno sinhronizirati svaki pojedinačni račun.

Postavljanje računa na mreži za sinhroniziranje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Računi i sinhroniziranje > Dodaj račun, a zatim odaberite

račun koji želite dodati.

3

Slijedite upute kako biste kreirali račun ili se prijavili u njega.

Ručno sinhroniziranje s računom na mreži

1

Na ekranu Početni ekran kucnite >

Postavke > Računi i sinhroniziranje .

2

Kucnite naziv računa s kojim želite izvršiti sinhroniziranje. Prikazat će se spisak

stavki koje se mogu sinhronizirati s računom.

3

Kucnite prekidač uključi/isključi pored stavke koju želite sinhronizirati.

Uklanjanje računa na mreži

1

Na ekranu Početni ekran kucnite >

Postavke > Računi i sinhroniziranje .

2

Kucnite naziv računa koji želite ukloniti.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite

Ukloni račun za potvrdu.