Sony Xperia E5 - Juriidiline teave

background image

Juriidiline teave

Sony F3311/F3313

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõte. Juhendiga ei

kaasne garantiid. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis

täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või

seadmete täiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik

illustratsioonid on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib illustratsioonidel kujutatust erineda.
Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik

muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud.

Lisateavet leiate veebilehelt

www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste

programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja

kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu

juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat.

Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.
Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu

kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseseadustega) piiratud või

keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie,

mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside või muude

õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda

126

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte

pakutava sisu väära kasutamise eest.
Lisateavet leiate veebisaidilt

www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma

Microsofti litsentsita on keelatud.
Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media

digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-

tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada selle

tarkvara funktsiooni, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta

sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada

tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i täiendamist. Täiendusest

keeldumise korral ei pääse te täiendust nõudvale sisule juurde.
Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja

mitteäriliseks i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video”) või AVC („AVC video”)

kohaselt ja/või ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriliseks

otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote

tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas

reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest.

Vaadake veebisaiti

www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt

Fraunhofer IIS ja Thomson.
SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID,

MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD

SEADME VÄRSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE

KOHASELT. SONY MOBILE’I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE,

KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS

HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT,

MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.
© 2016, Sony Mobile Communications Inc.
Kõik õigused on kaitstud.

127

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.