Sony Xperia E5 - האזנה למוזיקה

background image

הידמיטלומ

)

וידוא

,

תונומת

ואדיוו

,(

דרוה

תא

הריקסה

תינכטה

רובע

רישכמה

ךלש

ףדב

www.sonymobile.com/support/

.

הנזאה

הקיזומל

שמתשה

םושייב

'

הקיזומ

'

ידכ

ןיזאהל

הקיזומל

תפדעומה

ירפסלו

עמש

.

1

רובע

לא

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

2

שפח

לכב

םירישה

םירומשה

ןקתהב

ךלש

3

גצה

תא

רות

העמשהה

יחכונה

4

הנומת

לע

םובלא

)

םא

הנימז

(

5

ןווחמ

תומדקתה

-

רורג

תא

ןווחמה

וא

שקה

ךרואל

וקה

ידכ

ץירהל

המידק

וא

הרוחא

6

ךשמ

ןמזה

ףלחש

רישב

יחכונה

7

ךשמ

ןמזה

ללוכה

לש

רישה

יחכונה

8

רוזח

לע

לכ

םירישה

רותב

העמשהה

יחכונה

9

שקה

ידכ

רובעל

רישל

אבה

רותב

העמשהה

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

המידק

ךותב

רישה

יחכונה

10

עמשה

ריש

וא

ההשה

ותוא

11

שקה

ידכ

רובעל

רישל

םדוקה

רותב

העמשהה

עג

העיגנ

הכורא

ידכ

ץירהל

הרוחא

ךותב

רישה

יחכונה

12

לעפה

ןפואב

יארקא

םיריש

רותב

העמשהה

יחכונה

80

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ףד

החיתפה

לש

םושייה

'

הקיזומ

'

1

רורג

תא

הצקה

ילאמשה

לש

ךסמה

הנימי

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

םושייה

'

הקיזומ

'

2

לולג

הלעמ

וא

הטמ

ידכ

גיצהל

ןכות

3

עמשה

ריש

תועצמאב

םושייה

הקיזומ

4

עמשה

תא

לכ

םירישה

בצמב

'

לעפה

רדס

יארקא

'

5

הרזח

ךסמל

ןגנ

הקיזומה

ידכ

עימשהל

ריש

תועצמאב

םושייה

'

הקיזומ

'

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

.

3

רחב

תיירוגטק

הקיזומ

.

4

שקה

לע

ריש

ידכ

עימשהל

ותוא

.

ןכתיי

אלש

לכות

עימשהל

םיטירפ

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

אדו

שיש

ךל

תא

תויוכזה

תושורדה

לע

רמוחה

ךתנווכבש

ףתשל

.

ידכ

שפחל

טנרטניאב

עדימ

רושקה

רישל

רשאכ

ריש

עמשומ

םושייב

'

הקיזומ

,'

שקה

לע

תנומת

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

דוע

אשונב

הז

.

םיבאשמ

םינווקמ

םירושקה

רישל

םילוכי

לולכל

ינוטרס

ואידיו

ב

-

YouTube™

,

םילימ

לש

םיריש

עדימו

לע

ןמאה