Sony Xperia E5 - Компьютерді пайдаланып техникалық қызмет көрсету

background image

Компьютерді пайдаланып техникалық қызмет көрсету

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion —

құрылғыны компьютерге жалғаған кезде қолдануға болатын құралдар мен

қолданбалар жинағын қамтамасыз ететін бағдарламалық құрал қызметі. Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралымен мына әрекеттерді орындауға болады:

Құрылғының бағдарламалық құралын жаңарту немесе жөндеу.

Xperia™ Transfer

қолданбасын пайдаланып ескі құрылғыдан мазмұнды тасымалдау.

Компьютерде мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру.

Мультимедиа мазм

ұнын, мысалы, фотосуреттерді, бейнелерді, музыканы және ойнату тізімдерін

құрылғы мен компьютер арасында синхрондау.

Құрылғыдағы файлдарды шолу.

36

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын пайдалану үшін келесі операциялық жүйелердің

біреуі іске

қосылған, интернетке қосылған компьютер қажет:

Microsoft

®

Windows

®

7 немесе одан кейінгі н

ұсқа

Mac OS

®

X 10.11 немесе одан кейінгі н

ұсқа

Қосымша мәліметтер алу және download Xperia™ Companion for Windows қолданбасын

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ бетінде немесе Xperia™ Companion for Mac

қолданбасын http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ бетінде жүктеу.

Файлдарды компьютермен басқару

Файлдарды тасымалдау ж

әне басқару үшін Windows

®

компьютері мен

құрылғы арасында USB

кабель байланысын пайдаланы

ңыз.

Екі

құрылғы қосылғанда, құрылғыны зарядтауды, файлдарды тасымалдауды, оны қуат көзі

ретінде пайдалануды немесе оны MIDI кірісі

үшін пайдалануды таңдай аласыз. Файлдарды

тасымалдау (MTP) байланыс режимін та

ңдағанда компьютер құрылғыңызды анықтайды.

Әдепкі байланыс режимі Тек зарядтау деп орнатылады.
Xperia™ Companion ар

қылы құрылғының файлдық жүйесіне қол жеткізуге болады. Xperia™

Companion орнатылма

ған болса, құрылғыңызды компьютерге қосқанда оны орнату сұралады.

Әрқашан нақты Xperia™ үлгіңізге арналған USB кабелін пайдаланыңыз және оның
толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.

USB байланысы режимі

Файлдарды бас

қару және құрылғының бағдарламалық құралын жаңарту үшін Файлдарды

тасымалдау (MTP) байланыс режимін пайдалану

ға болады. Бұл USB режимі Microsoft

®

Windows

®

компьютерлерімен пайдаланылады. Зарядтау

әдепкі бойынша қосулы болады.

USB байланыс режимін өзгерту үшін

1

Құрылғыға USB жалғағышын қосыңыз.

2

К

үй жолағын төмен қарай сүйреңіз, содан кейін Тек зарядтау пәрменін түртіңіз.

3

Қажетінше Файлдарды тасымалдау (MTP) немесе MIDI пәрменін түртіңіз.