Sony Xperia E5 - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, оны қалағаныңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Фотосурет т

үсірмес бұрын бірнеше ажыратымдылық және арақатынас арасынан таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғарырақ фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

13MP
4128×3096(4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 13 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

9MP
3920×2204(16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 9 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көргіңіз келетін фотосуреттер

үшін қолайлы.

8MP
3264×2448(4:3)
4:3 ара

қатынасы бар 8 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

3MP
2048×1536(4:3)

99

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

4:3 ара

қатынасы бар 3 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

2MP
1920×1080(16:9)
16:9 ара

қатынасы бар 2 мегапиксель ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көргіңіз келетін фотосуреттер

үшін қолайлы.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар, кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-минуттық кідірісті орнатыңыз.

0,5 сек.
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін жарты секундтық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі
Сурет камера экранын бас

қаннан кейін дереу түсіріледі.

Нысанды бақылау

К

өріністапқышта түрту арқылы нысанды таңдағанда камера оны өзі бақылайды.

HDR

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

фотосурет т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR

параметрі кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық

аума

қтары дұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

ISO

ISO сезімталды

қты арттыру арқылы күңгірт жағдай немесе қозғалатын нысандар тудыратын

сурет б

ұлдырын азайтуға болады. Сондай-ақ, тіптен күңгірт жағдайларда ашық сурет түсіргіңіз

келсе, ISO сезімталды

ғын жоғары мәнге орнатуға болады.

Авто
ISO сезімталды

қты автоматты түрде орнатады.

50
ISO сезімталды

қты 50 мәніне орнатады.

100
ISO сезімталды

қты 100 мәніне орнатады.

200
ISO сезімталды

қты 200 мәніне орнатады.

400
ISO сезімталды

қты 400 мәніне орнатады.

800
ISO сезімталды

қты 800 мәніне орнатады.

1600
ISO сезімталды

қты 1600 мәніне орнатады.

3200
ISO сезімталды

қты 3200 мәніне орнатады.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

100

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін нысанға түсетін жарық мөлшерін өлшеу арқылы дұрыс

те

ңестірілген экспозицияны автоматты түрде анықтайды.

Ортасында
Кескінні

ң ортасын өлшеп, сол жерде тұрған нысанның жарықтығы негізінде экспозицияны анықтайды.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін суреттің өте кішкентай бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бет
Бетке т

үскен жарық мөлшерін өлшеп, бет тым қараңғы не тым ашық болмайтындай етіп экспозицияны реттейді.

Орташа
Б

үкіл кескінге түсетін жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Жарқыл

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарқылды пайдаланыңыз.

Камера экранында

ғы жарқыл белгішесін түрткенде, келесі опциялар қол жетімді болады:

Авто
Камера жары

қ жағдайы жарқылды қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы
Фон нысаннан жары

қ болған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл параметр қажетсіз қараңғы көлеңкелерді

жояды.

Қызыл көз әсерін азайту
Суретке т

үсірген кезде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі
Жар

қыл өшірілген. Кейде жарқылсыз, жарық нашар болса да, фотосуреттің сапасы жақсы болады. Жарқылсыз

жа

қсы сапалы суретке түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер бұлдырамауы үшін кідірісті таймерді

пайдаланы

ңыз.

Жарқыл
Суретке т

үсірген кезде, жарқыл қосылады.

Көріністі таңдау

Алдын ала ба

ғдарламаланған көріністер арқылы жалпы жағдайларға камераны жылдам реттеу

үшін «Көрініс таңдау» мүмкіндігін пайдаланыңыз. Камера сапалы фотосуретті ұсына отырып,

та

ңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.

Өшірулі
«К

өрініс таңдау» мүмкіндігі өшірулі және фотосуреттерді қолмен түсіруге болады.

Тері реңін жұмсарту
Ке

ңейтілген әсемдік әсері арқылы беттердің фотосуреттерін түсіріңіз.

Нысан реңкін жұмсарту
Ж

ұмсақ фонда фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қозғ. бұлдыр. қарсы

Қараңғылау көріністі түсірген кезде камераның дірілін азайту үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж
Пейзажды

қ фотосуреттерге пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Артқы жарықты түзетудің HDR
Жо

ғары контрастты суреттерде кішігірім элементтерді жақсарту үшін пайдаланыңыз. Кірістірілген артқы жарық

де

ңгейін түзету функциясы кескінді талдап, жарығы тиімді сурет шығару үшін оны автоматты түрде реттейді.

Түнгі портрет
Т

үнде портрет фотосуреттерін түсіргенде немесе жарық аз орталарда пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция

уа

қытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Түнгі көрініс
Т

үнде немесе нашар жарықтандырылған орталарда фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция

уа

қытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Түнде қолмен түсіру
Шуды

ң және бұлыңғырлықтың төменгі деңгейі бар қолмен ұстап қараңғы жерде фотосуретке түсіру үшін

пайдаланы

ңыз.

Жоғары сезімталдық
Жары

ғы аз жерлерде жарқылсыз фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлықты азайтады.

Тағам
Та

ғам орналасуын жарық түсте түсіру үшін пайдаланыңыз.

Үй жануары

Үй жануарының фотосуреттерін түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлық пен қызыл көздерді азайтады.

Жағажай
Те

ңіз немесе өзен жағасындағы көріністердің фотосуреттерін түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қар
Жары

қ көзінде артық ұсталған суреттерді болдырмау үшін жарық орталарда пайдаланыңыз.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде фотосуреттерді түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі

фонды

қ жарықты немесе май шам жарығын пайдаланады. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты, камераны

қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Спорт
Тез

қозғалатын нысандардың фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Қысқа экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Құжат
М

әтін немесе суреттердің фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Фотосуретке күшейтілген, айқынырақ контрастты

береді.

Отшашу
Отшашуларды толы

қтай фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл параметрлер тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.