Sony Xperia E5 - Фотосуреттер түсіру және бейнелерді жазу

background image

Фотосуреттер түсіру және бейнелерді жазу

1

Алды

ңғы камера объективі

2

Т

үсіру режимін таңдау

3

Алды

ңғы және негізгі камералар арасында ауысу

4

Ұлғайту немесе кішірейту

5

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру

6

Орынды са

қтау күйінің индикаторы

7

Фотосурет т

үсіру немесе бейне жазу

8

Бір

қадам артқа қайту немесе камерадан шығу

9

Т

үсіру режимінің параметрлері

10

Жар

қыл параметрлері

Құлыптау экранынан фотосурет түсіру үшін

1

Экранды іске

қосу үшін қуат пернесін қысқа уақыт бойы басыңыз.

2

Камераны іске

қосу үшін камера белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін оны

сол

ға қарай сүйреңіз.

3

Камера ашыл

ғаннан кейін белгішесін түртіңіз.

Экрандағы камера түймесін түрту арқылы фотосурет түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Экранда

ғы камера түймесін түртіңіз. Фотосурет камера түймесін жібергенде түсіріледі.

Алдыңғы камерамен селфи түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Фотосурет т

үсіру үшін экрандық камера түймесін түртіңіз. Фотосурет камера түймесін

жібергенде т

үсіріледі.

Фотокамераның жарқылын пайдалану

1

Камера ашыл

ғанда, белгішесін түртіңіз.

2

Қажетті жарықтандырғыш параметрін таңдаңыз.

3

Суретке т

үсіру.

Масштабтау функциясын пайдалану

Камера ашы

қ кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Камера ашы

қ кезде камера экранға екі саусақпен тиіп, оларды біріктіріңіз не айырыңыз.

96

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейне жазу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Жазуды бастау

үшін белгішесін түртіңіз.

4

Бейне жазып жат

қан кезде кідірту үшін, белгішесін түртіңіз. Жазуды жалғастыру үшін

белгішесін т

үртіңіз.

5

Жазуды то

қтату үшін белгісін басыңыз.

Бейнені жазу барысында фотосурет түсіру үшін

Бейнені жазу барысында фотосурет т

үсіру үшін белгішесін түртіңіз. Фотосурет камера

т

үймесін жібергенде түсіріледі.

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Камераны іске

қосып, фотосуретті не бейнені ашу үшін нобайды түртіңіз.

2

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру үшін солға не оңға жанап өтіңіз.

Фотосуретті не жазылған бейнені жою үшін

1

Жой

ғыңыз келетін фотосуретті не бейнені табыңыз.

2

Құралдар тақтасын көрсету үшін экранды түртіңіз.

3

пернесін т

үртіңіз.

4

Растау

үшін Жою пәрменін түртіңіз.