Sony Xperia E5 - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту үшін

1

Музыка негізгі экраны м

әзірін ашыңыз да, Параметрлер > Аудио параметрлері >

Дыбыс әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

2

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік ауқымдарының түймелерін жоғары немесе төмен

қарай сүйреңіз. Дыбысты автоматты түрде реттеу үшін белгішесін түртіп, бір мәнерді

та

ңдаңыз.

Көлемді дыбыс мүмкіндігін қосу

1

Музыка негізгі экран м

әзірін ашып, Параметрлер > Аудио параметрлері >

Дыбыс әсерлері > Көлемді дыбыс (VPT) тарма

ғын түртіңіз.

2

Параметрді та

ңдау үшін солға немесе оңға қарай жанап өтіңіз, одан кейін растау үшін

OK белгішесін т

үртіңіз.

93

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.