Sony Xperia E5 - Экрандық пернетақтаны жекелендіру

background image

Экрандық пернетақтаны жекелендіру

Экран пернета

қтасы арқылы мәтін енгізген кезде, мысалы жазу тілдерінің, мәтінді болжау және

т

үзету опцияларын орнатуға көмектесетін пернетақта мен басқа мәтін енгізу параметрлерін

65

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

ашу

ға болады. Зерделі тілді анықтау мүмкіндігін өшіру арқылы бір уақытта бір тілге сөз

ұсыныстарын аласыз.
Жазу м

әнеріңізді үйрену үшін пернетақта хабар алмасу және басқа қолданбаларда енгізген

м

әтініңізді қолдануы мүмкін. Сондай-ақ, жылдам қолдана бастауыңыз үшін ең негізгі

параметрлерді к

өрсетіп шығатын жекелендіру нұсқаулығы бар. Басқа пернетақталарды

пайдалануды ж

әне пернетақталар арасында акуысуды таңдауыңызға болады. Мысалы, Xperia®

қытай тілі пернетақтасын немесе Xperia® жапон тілі пернетақтасын таңдауыңызға болады.

Экрандық пернетақта параметрлеріне кіру үшін

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Пернетақта параметрлері тармағын түртіңіз

ж

әне параметрлерді қалағанша өзгертіңіз.

3

М

әтінді енгізу үшін жазу тілін қосу үшін Жазу тілдері параметрін түртіп, тиісті

ұяшықтарға құсбелгі қойыңыз.

Сөз ұсыну параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Пернетақта параметрлері > Сөз ұсыныстары

т

үймесін түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Экрандық пернетақтаны пайдаланып жазу тілін өзгерту

Бұл мүмкіндік бірнеше енгізу тілін қосқанда және Smart тіл анықтау мүмкіндігін
ажыратқанда немесе таңдалған тілдер латын тілі болмаған кезде ғана қолданылады.

Экранды

қ пернетақтаны пайдаланып мәтін енгізген кезде таңдалған жазу тілдері

арасында ауысу

үшін жазу тілі белгішесін түртіңіз. Мысалы, қалаған жазу тілі шыққанша

т

үймесін түртіңіз.

Менің жазу мәнерімді пайдалану параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіп, одан кейін Пернетақта параметрлері > Менің жазу

мәнерімді пайдалану белгішесін т

үртіңіз де, бір опцияны таңдаңыз.

Зерделі тілді анықтау параметрін өзгерту үшін

Зерделі тілді анықтауды пайдалану үшін Жазу тілдері тармағында бірнеше тіл таңдалған
болуы керек. Сондай-ақ, тек латын әліпбиі пайдаланылатын тілдерге қолдау көрсетілетінін
ескеріңіз.

1

Экранды

қ пернетақта ашылғанда түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Пернетақта параметрлері тармағын түртіңіз.

3

Зерделі тілді аны

қтау функциясын қосу немесе өшіру үшін жүгіргіні Смарт тілді

анықтау параметріні

ң жанындағы қосу немесе өшіру күйіне сүйреңіз.

Пернетақтаның орналасу нұсқасын таңдау

Пернетақтаға арналған орналасудың нұсқаулары экрандық барлық енгізу тілдерінде
қолжетімді бола бермейді. Әр жазу тіліне әр түрлі орналсуды таңдауыңызға болады.

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Пернетақта параметрлері белгішесін түртіңіз.

3

Жазу тілдері т

үймесін, жазу тілінің жанындағы түймесін түртіңіз.

4

Пернета

қтаның орналасу нұсқасын таңдаңыз.

5

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

66

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Басқа пернетақтаны таңдау

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде экранның төменгі оң жағындағы

т

үймесін түртіңіз.

2

Опцияны та

ңдаңыз.

Қосымша пернетақта опцияларын қосу үшін Қос. перн-талар түймесін түртіп, қатысты
слайдерлерді оңға қарай сырғытыңыз.

67

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.