Sony Xperia E5 - Экрандық пернетақта

background image

Экрандық пернетақта

М

әтінді теру үшін экрандағы QWERTY пернетақтасының әр әрпін жеке түртуге немесе

Қимылмен енгізу мүмкіндігін пайдалануға және сөз құру үшін саусақтарыңызды бір әріптен

екінші

әріпке сырғытуға болады. Пернетақтаның шағындау нұсқасы қажет болса және мәтінді

тек бір

қолмен енгізетін болсаңыз, бір қолға арналған пернетақтаны іске қосуға болады.

М

әтінді енгізу үшін ең көбі үш тілді таңдауға болады. Smart тіл анықтау мүмкіндігі пайдаланып

жат

қан тілді анықтайды және теру кезінде сол тілдегі сөздерді болжайды. Электрондық пошта

ж

әне хабар алмасу сияқты кейбір қолданбалар экрандық пернетақтаны автоматты түрде ашады.

1 Курсор алдында

ғы таңбаны өшіріңіз.

2 Каретканы

қайтару таңбасын енгізіңіз немесе мәтін енгізуін растаңыз.

3 Бос орын енгізі

ңіз.

4 Пернета

қтаны жекелендіріңіз. Пернетақтаға жеке параметрлер қолданылғаннан кейін бұл түйме көрсетілмейді.

5 Сандар мен та

ңбаларды көрсетіңіз. Қосымша таңбаларды шығару үшін белгішесін түртіңіз.

6 Кіші

әріп , үлкен әріп және барлығы үлкен әріп режимдері арасында ауыстырыңыз. Кейбір тілдерде бұл

т

үйме тілдегі қосымша таңбаларға қол жеткізу үшін қолданылады.

Мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны көрсету

М

әтін енгізетін өрісті түртіңіз.

Экрандық пернетақтаны альбомдық көріністе пайдалану

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, құрылғыны телефонды бір жағына бұрыңыз.

Альбомдық режимді қосу үшін, кейбір қолданбалар ішіндегі параметрлерді реттеу керек
болуы мүмкін.

Таңба бойынша мәтін таңбаларын енгізу

1

Пернета

қтадағы таңбаны енгізу үшін оны түртіңіз.

2

Әріптің нұсқасын енгізу үшін әдеттегі пернетақта әрпін түртіп, басып тұрып, бар

опцияларды

ң тізімін алып, тізімнен таңдаңыз. Мысалы, "й" әрпін енгізу үшін, басқа

опциялар пайда бол

ғанша "e" әрпін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін саусағыңызды

пернета

қтада басып ұстап тұрып "й" әрпіне сүйреп оны таңдаңыз.

Кезеңді енгізу

С

өзді енгізгеннен кейін бос орынды екі рет түртіңіз.

Қимылмен енгізу функциясын пайдаланып мәтін енгізу үшін

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілгенде жазғыңыз келетін сөзді саусақты экраннан алмай

жазу

үшін саусағыңызды әріптен әріпке сырғытыңыз.

2

С

өзді енгізуді аяқтағанда саусағыңызды көтеріңіз. Үстінен саусақпен өткен әріптердің

негізінде с

өз ұсынысы көрсетіледі.

3

Қалаған сөз көрінбесе, басқа таңдауларды көру үшін белгішесін түртіңіз және

с

әйкесінше таңдаңыз. Қажет таңдау көрсетілмесе, бүкіл сөзді жойыңыз және қайтадан

оны сауса

қпен үстінен өтіп енгізіңіз немесе әр әріпті жеке-жеке түрту арқылы сөзді

енгізі

ңіз.

63

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қимылмен енгізу параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Пернетақта параметрлері белгішесін түртіңіз.

3

Қимылмен енгізу функциясы қосу немесе өшіру үшін, жүгіргіні Қимылмен енгізу

параметріні

ң жанындағы қосу немесе өшіру қалпына сүйреп апарыңыз.

Бір қолға арналған пернетақтаны пайдалану

1

Экран пернета

қтасын кітаптық режимде ашып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Бір қолға арналған пернетақта түймесін түртіңіз.

3

Бір

қолға арналған пернетақтаны экранның сол не оң жағына жылжыту үшін сәйкесінше

не т

үймесін түртіңіз.

Толық экран пернетақтасын пайдалануға қайту үшін, түймесін түртіңіз.