Sony Xperia E5 - Дыбысты ұлғайту

background image

Дыбысты ұлғайту

Эквалайзер ж

әне көлемді дыбыс сияқты жеке дыбыс параметрлерін қолмен қосып, құрылғының

дыбысын жа

қсартуға болады. Динамикалық қалыптағышты қосып, әндер немесе бейнелердің

дыбыс де

ңгейінің айырмашылығын азайтуға болады. Сондай-ақ, сымды құлақаспапты

пайдалан

ғанда Ажыратымдылығы жоғары аудио сапасын есту үшін қысылған музыка

файлдарыны

ң сапасын жақсартуға болады.

Шығатын дыбысты автоматты түрде жақсарту

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Аудио параметрлері
опциясын тауып т

үртіңіз.

3

ClearAudio+ жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

Дыбыс параметрлерін қолмен реттеу

1

Басты экраннан т

үймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Аудио параметрлері
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

ClearAudio+ жанында

ғы слайдерді сол жаққа сырғытыңыз.

4

Дыбыс әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

5

Жиілік ау

қымдарының түймелерін жоғары немесе төмен қарай сүйреу арқылы дыбыс

параметрлерін ретте

ңіз.

Дыбыс шығысы параметрлерін қолмен реттеу әрекеті дауыстық байланыс
қолданбаларына ешқандай әсер етпейді. Мысалы, дауыстық қоңыраудың дыбыс сапасы
өзгермейді.

Динамикалық реттеуші арқылы айырмашылықтардың көлемін кішірейту

1

Басты экраннан т

үймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Аудио параметрлері
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Динамикалық қалыптандырғыш жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай

сыр

ғытыңыз.