Sony Xperia E5 - Дыбыс деңгейі мен параметрлер

background image

Дыбыс деңгейі мен параметрлер

Ескертулер дыбысыны

ң деңгейін, сонымен қатар музыка мен бейне ойнату деңгейін реттеуіңізге

болады.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен қоңырау үні дыбысын реттеу

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесімен медиа ойнату дыбысын реттеу үшін

Музыка ойнату немесе бейне к

өру кезінде экран құлыптаулы болса да, дыбыс деңгейін

реттеу пернесін жо

ғары немесе төмен басыңыз.

Діріл режимін қосу үшін

к

өрінгенше дыбыс деңгейі пернесін жоғары немесе төмен басыңыз.

Дыбыс деңгейлерін реттеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Дыбыс де

ңгейі жүгірткілерін қажет орындарға сүйреңіз.

Рингтонды, медиа ойнатуды не дабылдың дыбыс деңгейлерін жеке реттеу үшін дыбыс
деңгейі пернесін жоғары не төмен басып,

белгішесін түртіңіз.

53

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыны кіріс қоңыраулар келгенде дірілдеуге орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Сондай-ақ, қоңыраулар үшін дірілдету жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай

сыр

ғытыңыз.

Қоңырау үнін орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Телеф-ң қоңырау үні
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімнен опцияны та

ңдаңыз немесе пернесін түртіңіз және құрылғыға сақталған

музыка файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Орындалды түймесін түртіңіз.

Хабарландыру дыбысын таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Хабарландыру дыбысы
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімнен опцияны та

ңдаңыз немесе пернесін түртіңіз және құрылғыға сақталған

музыка файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Орындалды пәрменін түртіңіз.

Кейбір қолданбалардың жеке хабарландыру дыбыстары болады, оларды қолданба
параметрлерінен таңдай аласыз.

Түрту дыбыстарын қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Басқа дыбыстар тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Теру тақтасының үндері ж

әне Түрту дыбыстары жанындағы слайдерді оң

жа

ққа қарай сырғытыңыз.