Sony Xperia E5 - Хабарландырулар

background image

Хабарландырулар

Хабарландырулар жа

ңа хабарлар, күнтізбе хабарландырулары және ағымдағы файл жүктеулері

сия

қты әрекеттер туралы хабарлайды. Хабарландырулар мына орындарда шығады:

К

үй жолағы

Хабарландыру панелі

Құлыптау экраны

27

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ескерту тақтасын ашу не жабу

1

Ескертулер та

қтасын ашу үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

2

Ескертулер та

қтасын жабу үшін тақтаны жоғары қарай сүйреңіз.

Хабарландыру панеліндегі хабарландыруда әрекет ету

Хабарландыруды т

үртіңіз.

Ескертулер панелінен бүкіл ескертуді алып тастау

Ескертуге сауса

қты қойып, солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Хабарландыру панелінде хабарландыруды ұлғайту

Хабарландыруды т

өмен сүйреңіз.

Барлық хабарландыру ұлғайтылмайды.

Хабарландырулар панелінен хабарландырулардың барлығын өшіру

т

үймесін түртіңіз.

Құлыптау экранынан хабарландыруда әрекет ету

Хабарландыруды екі рет т

үртіңіз.

Құлыптау экранынан хабарландыруды алып тастау

Хабарландыру

ға саусағыңызды қойып, солға не оңға түртіңіз.

Құлыптаулы экранда хабарландыруды ұлғайту

Хабарландыруды т

өмен сүйреңіз.

Барлық хабарландыру ұлғайтылмайды.

Құлыптаулы экранда хабарландыруларды басқару

Құрылғыны құлыптаулы экранда тек таңдалған хабарландырулар көрсетілетіндей етіп

реттеуі

ңізге болады. Барлық хабарландыруды және олардың мазмұнын қолжетімді етуіңізге,

барлы

қ хабарландырулардың немесе ерекше қолданбалардың құпия мазмұнын жасыруыңызға

немесе еш

қандай хабарландыруларды көрсетілмейтіндей етуіңізге болады.

Құлыптау экранында көрсетілетін хабарландыру таңдау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Құрылғы бекітілгенде
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

28

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құлыптау экранындағы хабарландыру көрсету опциялары

Бүкіл хабарландыру
мазмұнын көрсету

Құлыптау экранында барлық хабарландыруды көру Бұл параметр қосулы болған

кезде, барлы

қ контент (кіріс электрондық хаттар мен чаттардың контентін қоса)

құлыптау экранында қатысты қолданбаларды Қолданба хабар-лары

параметр м

әзірінде Құпия мазмұнды жасыру ретінде белгілегенге дейін

к

өрсетіледі.

Құпия хабарландыру
мазмұнын жасыру

Параметр

қол жетімді болуы үшін экран құлпы сияқты орнатылған PIN, құпиясөз

немесе

өрнек болуы керек. Мазмұн жасырылған құпия хабарландырулар

келкен кезде

құлыптау экранында көрсетіледі. Мысалы, кіріс электрондық хат

немесе чат хабарландыруын аласыз, біра

қ контент құлыптау экранында

к

өрінбейді.

Хабарландыруларды мүлде
көрсетпеу

Құлыптау экранында ешқандай хабарландырулар алмайсыз.

Қолданбаның хабарландыру деңгейін орнату

Жеке

қолданбаларға әр түрлі хабарландыру жұмыс істеу күйлерін орнатуыңызға болады.

Мысалы, барлы

қ электрондық пошта хабарландыруын блоктауыңызға, Facebook™

хабарландыруларыны

ң басымдығын белгілеуге және хабарландырулардың мазмұнын

құлыптаулы экранда көрінбейтін етуіңізге болады.

Қолданбаның хабарландыру деңгейін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру > Қолданба хабар-лары
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Кіріс ж

әшігін тексеру жиілігі өзгертілетін есептік жазбаны таңдаңыз.

4

Қатысты слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

Белгілі бір қолданбаларға арналған ескерту деңгейлері мен
опциялары

Барлығына тыйым салу

Та

ңдалған қолданбаның ескертулерін ешқашан көрсетпеу.

Басым деп есептеу

Кедергі жасамау режимі Басым кедергілер

ғана режиміне қойылғанда, таңдалған

қолданбаның ескертулерін алу.

Қысқаша көрсетуге рұқсат
ету

Та

ңдалған қолданбаға ескертулерді ағымдағы экрандағы көрініске сәл уақытқа

сыр

ғытып шығару арқылы ерекшелендіруге рұқсат беру.

Хабарландыру шамы

Хабарландыру шамы батарея к

үйі және кейбір басқа оқиғалар туралы хабарлайды. Мысалы,

жыпылы

қтаған ақ шам жаңа хабарды немесе қабылданбаған қоңырауды білдіреді.

Хабарландыру шамы

әдепкісінше қосылған, бірақ қолмен ажыратылады.

Хабарландыру шамы өшірілген кезде, ол тек батарея күйі ескертуі болғанда жанады,
мысалы, батарея деңгейі 15 пайыздан төмен болғанда.

Хабарландыру жарығын қосу

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс және хабарландыру параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Ескерту жарығы жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

29

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.