Sony Xperia E5 - Электрондық пошта жазбасының параметрлері

background image

Электрондық пошта жазбасының параметрлері

Құрылғыдан электрондық пошта есептік жазбасын жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Алып таста

ғыңыз келген есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Есептік жазбаны жою > OK белгішесін т

үртіңіз.

Кіріс жәшігін тексеру жиілігін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

4

Кіріс ж

әшігін тексеру жиілігі өзгертілетін есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Жиілікті тексеру > Тексеру жиілігі тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

88

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Exchange ActiveSync есептік жазбасында «Кеңседе емес» автожауабын орнату
үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Электрондық пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

2

белгішесін басы

ңыз, содан кейін Параметрлер тармағын түртіңіз.

3

«Ке

ңседе емес» автожауабын орнатқыңыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік

жазбасын та

ңдаңыз.

4

Кеңседе жоқ параметрін т

үртіңіз.

5

Функцияны

қосу үшін Кеңседе жоқ жанындағы жүгірткіні оңға сүйреңіз.

6

Қажет болса, Уақыт аралығын орнату құсбелгісін қойыңыз және автожауап үшін

уа

қыт ауқымын орнатыңыз.

7

Негізгі м

әтін өрісінде «Кеңседе емес» хабарын енгізіңіз.

8

Растау

үшін OK пәрменін түртіңіз.