Sony Xperia E5 - Қоңырау бағытын өзгерту

background image

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңырауларды әр түрлі алушыларға бағыттауыңызға болады, мысалы, басұа телефон нөміріне,

бас

қа құрылғыға немесе жауап беру қызметіне.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде тарма

ғын түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, «Қосу» пәрменін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, Өшіру түймесін түртіңіз.