Sony Xperia E5 - Радионы тыңдау

background image

Радионы тыңдау

Құрылғыдағы FM радиосы кез келген FM радиосы сияқты жұмыс істейді. Мысалы, FM

радиостанцияларын іздеуге, ты

ңдауға және оларды таңдаулылар ретінде сақтауға болады.

Радионы пайдалану алдында

құрылғыға сымды гарнитураны немесе құлақаспаптарды жалғау

керек.

Өйткені гарнитура немесе құлақаспаптар антенна ретінде қызмет етеді. Осы құралдардың

бірі

қосылғаннан кейін, қажет болған жағдайда, дыбысты динамикке ауыстыруыңызға болады.

1

Та

ңдаулылар тізімі

2

Радионы

қосу/өшіру түймесі

3

М

әзір опцияларын көру

4

Реттелген жиілік

5

Арнаны та

ңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау

6

Реттеу дискісі

7

Жиілік диапазоны – арналарды ауыстыру

үшін солға немесе оңға сүйреңіз.

8

Арнаны іздеу

үшін жиілік диапазонында жоғары жылжу

9

Са

қталған таңдаулы арна

10

Арнаны іздеу

үшін жиілік диапазонында төмен жылжу

FM радио арнасын тыңдау

1

Құрылғыға сымды гарнитура немесе құлақаспап қосыңыз.

2

Негізгі экран м

әзірінен түртіңіз.

3

FM радиосы параметрін тауып т

үртіңіз. Жиілілік ауқымында жылжытқанда қол

жетімді арналар шы

ғады.

FM радиосын іске қосқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Егер арнада RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан кейін бірнеше секунд көрінеді.

Радио арналар арасында ауысу

Жиілік жола

ғын солға не оңға қарай сүйреңіз

Радиоарналарды жаңадан іздеуді бастау үшін

1

Радио ашы

қ кезде пернесін түртіңіз.

2

Арналарды іздеу п

әрменін түртіңіз. Радио бүкіл жиіліктер ауқымын іздейді және

барлы

қ қол жетімді арналарды белгілейді.

94

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Радио дыбысын динамикке ауыстыру

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Спикерфонмен ой-ту белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысты сым арқылы жалғанған гарнитура немесе құлақтық арқылы қайтадан шығару
үшін белгішесін басып, Құлақтықтарда ойнату опциясын түртіңіз.