Sony Xperia E5 - „Wi-Fi“

background image

„Wi-Fi“

Wi-Fi ryšį naudokite norėdami naršyti internete, atsisiųsti programų, siųsti bei gauti el.

laiškus. Kartą prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, jūsų prietaisas prisimena tinklą ir

automatiškai kitą kartą prie jo prisijungia, kai esate jo aprėpties zonoje.
Norint pasiekti kai kurios „Wi-Fi“ tinklus, reikia prisijungti prie tinklalapio. Kreipkitės į

atitinkamo „Wi-Fi“ tinklo administratorių, kuris suteiks daugiau informacijos.
Galimi „Wi-Fi“ tinklai gali būti atviri arba apsaugoti:

Atviri tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi“ tinklo pavadinimo.

Apsaugoti tinklai nurodomi šalia „Wi-Fi“ tinklo pavadinimo.

Kai kurie „Wi-Fi“ tinklai nerodomi galimų tinklų sąraše, nes jie netransliuoja savo pavadinimo

(SSID). Jei žinote tinklo pavadinimą, galite jį neautomatiniu būdu įtraukti į galimų „Wi-Fi“ tinklų

sąrašą.

„Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte arba pasyvintumėte funkciją Wi-Fi.

Wi-Fi aktyvinimas gali trukti kelias sekundes.

Automatinis prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte

Wi-Fi. Rodomi visi galimi „Wi-Fi“ tinklai.

4

Bakstelėkite „Wi-Fi“ tinklą, norėdami prie jo prisijungti. Jei tinklai apsaugoti, įveskite

atitinkamą slaptažodį. Prisijungus būsenos juostoje rodoma .

Norėdami ieškoti naujų galimų tinklų, bakstelėkite , tada bakstelėkite

Atnaujinti. Jei

nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo, peržiūrėkite atitinkamus prietaiso trikčių diagnostikos

patarimus svetainėje

www.sonymobile.com/support/

.

44

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Neautomatinis „Wi-Fi“ tinklo įtraukimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite >

Įtraukti tinklą.

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Norėdami redaguoti išplėstines pasirinktis, pavyzdžiui, tarpinio serverio ir IP

nustatymus, pažymėkite žymimąjį langelį

Išplėstinės parinktys ir, jei reikia,

redaguokite.

8

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Norėdami gauti tinklo SSID ir slaptažodį, kreipkitės į Wi-Fi tinklo administratorių.

„Wi-Fi“ signalo stiprinimas

Wi-Fi signalą galima sustiprinti įvairiais būdais.

Perkelti prietaisą arčiau Wi-Fi prieigos taško.

Patraukti Wi-Fi prieigos tašką nuo galimų kliūčių arba trikdžių.

Neuždengti prietaiso Wi-Fi antenos srities (paryškinta sritis iliustracijoje).

„Wi-Fi“ nustatymai

Kai esate prisijungę prie Wi-Fi tinklo arba jei aplink jus yra pasiekiamų Wi-Fi tinklų, galite

matyti šių tinklų būseną. Taip pat galite pasirinkti, kad prietaisas perspėtų aptikęs atvirąjį

Wi-Fi tinklą.

„Wi-Fi“ tinklo pranešimų aktyvinimas

1

Įjunkite Wi-Fi, jei dar neįjungta.

2

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

4

Bakstelėkite >

Išplėstinis.

5

Šliaužiklį, esantį šalia

Tinklo perspėjimas, vilkite dešinėn.

Išsamios informacijos apie prijungtą „Wi-Fi“ tinklą peržiūra

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio šiuo metu esate prisijungę. Rodoma išsami

tinklo informacija.

Prietaiso MAC adreso radimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Wi-Fi.

3

Bakstelėkite . Sąraše rodomas

MAC adresas.