Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате
и организирате пораки на е-пошта.

1

Приказ на список со сите сметки на Gmail и папки

2

Пребарувајте пораки на е-пошта

3

Список со пораки по е-пошта

4

Напишете порака по е-пошта

За да дознаете повеќе за Gmail™

Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, повлечете го надесно левиот раб од екранот, потоа
најдете и допрете Помош.

89

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.