Sony Xperia E5 - Додавање медицински информации и контакти за итни случаи

background image

Додавање медицински информации и контакти за итни
случаи

Може да додавате и уредувате информации за ICE (итни случаи) во апликацијата за контакти.
Може да внесете медицински детали, како што се алергии и лекови што ги користите, и
информации за роднини и пријатели што може да се контактираат во итни случаи. Откако ќе ги
поставите информациите за ICE, може да им пристапите од екранот при безбедно заклучување.
Тоа значи дека иако екранот е заклучен со ПИН, шема или лозинка, вработените во итните служби
сѐ уште ќе може да ги вчитаат информациите за ICE.

1

Вратете се на главниот екран за Контакти

2

Погледнете повеќе опции

3

Прикажете ги здравствените и личните податоци, акко дел од информациите ICE

4

Медицински информации

5

Листа на контакти за ICE

6

Креирај нов ICE контакт

7

Користење на постојните контакти како ICE контакти

Прикажување на медицинските и личните информации како дел од
информациите за ICE

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи.

3

Допрете , потоа обележете го полето за избор Прикажи лични информации.

Внесување медицински информации

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи.

3

Допрете , потоа допрете Уреди медицински информ..

4

Уредете ги саканите информации.

5

Кога ќе завршите, допрете ЗАЧУВАЈ.

79

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Додавање нов контакт за ICE

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи, потоа допрете .

3

Доколку контактите ви се синхронизирани со една или повеќе сметки и првпат додавате
контакт, мора да ја изберете сметката на којашто сакате да го додадете контактот. Или пак,
допрете Без резервна копија доколку сакате да го користите и зачувате контактот на
својот уред.

4

Внесете ги ли одберете ги информациите за контактот.

5

Кога ќе завршите, допрете ЗАЧУВАЈ.

Контактите за ICE треба да имаат барем телефонски број за да може вработените во
итните служби да ги повикаат. Доколку екранот од уредот е безбедносно заклучен,
вработените во итните служби ќе може да го видат само бројот од контактот за ICE, дури
и ако за него има други информации во апликацијата Контакти.

Користење на постојните контакти за ICE

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи, потоа допрете .

3

Обележете ги контактите што сакате да се користат за ICE.

4

Кога ќе завршите, допрете Готово.

Одбраните контакти за ICE треба да имаат барем телефонски број за да може
вработените во итните служби да ги повикаат. Доколку екранот од уредот е безбедносно
заклучен, вработените во итните служби ќе може да го видат само бројот од контактите за
ICE, дури и ако за нив има други информации во апликацијата Контакти.

Овозможување видливост на информациите за ICE од екранот при безбедно
заклучување

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи.

3

Допрете , потоа допрете Поставки.

4

Обележете го полето за избирање ICE на заклучен екран.

Информациите за ICE се автоматски видливи од екранот при безбедно заклучување.

Вклучување повици до контактите за ICE од екранот при безбедно заклучување

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете ICE – Во итни случаи.

3

Допрете , потоа допрете Поставки.

4

Обележете го полето за избирање Вклучи повик во ICE.

Некои мрежни и обезбедувачи на услуги може да не поддржуваат ICE повици.