Sony Xperia E5 - Избегнување на двојни записи во апликацијата Контакти

background image

Избегнување на двојни записи во апликацијата Контакти

Доколку ги синхронизирате вашите контакти со нова сметка или увезувате информации за контакт
на други начини, може да се случи да направите двојни записи во апликацијата Контакти. Доколку
се случи ова, можете да ги споите таквите двојни контакти за да креирате еден. А доколку споите
контакти по грешка, можете повторно да ги раздвоите подоцна.

Поврзување контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го поврзете со друг контакт.

3

Притиснете , потоа допрете Поврзи контакт.

4

Допрете го контактот чиишто информации сакате да ги приклучите кон првиот контакт,
потоа допрете OK за да потврдите. Информациите од првиот контакт се спојуваат со
вториот контакт, а поврзаните контакти се прикажуваат како еден контакт во листата на
контакти.

Одвојување поврзани контакти

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го поврзаниот контакт што сакате да го уредувате, а потоа допрете .

3

Допрете ги опциите Отспои контакт > Прекини врска.