Sony Xperia E5 - Испраќање информации за контакт

background image

Испраќање информации за контакт

Испраќање визит-картичка

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете Лично јас.

3

Допрете , потоа допрете Сподели.

4

Одберете достапен начин на пренесување и следете ги инструкциите на екранот.

Испраќање контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот чии што детали сакате да ги испратите.

3

Допрете , потоа допрете Сподели.

4

Одберете достапен начин на пренесување и следете ги инструкциите на екранот.

За да испратите неколку конткати одеднаш

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Притиснете на , па допрете го Обел. неколку.

3

Обележете ги контактите што сакате да ги испратите или одберете ги сите доколку сакате
да ги испратите сите контакти.

4

Допрете го , па одберете достапен метод на пренос и следете ги инструкциите на
екранот.