Sony Xperia E5 - Листи со песни

background image

Листи со песни

На почетниот екран на Music може да креирате сопствени листи со песни од музиката зачувана во
уредот.

Креирање свои листи со песни

1

Од почетниот екран на Music, допрете го и држете го името на албумот или песната што
сакате да ја додадете во листата со песни.

2

Во менито што ќе се отвори, допрете Додај во листата со песни > Креирај нова
плејлиста
.

3

Внесете име за листата со песни и допрете ОК.

Може и да допрете на албум артот, а потоа допрете Додај во листата со песни за да
креирате нова листа со песни.

92

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Репродуцирање на своите листи со песни

1

Отворете го менито на почетниот екран на Music, па допрете Листа со песни.

2

Во Листа со песни, одберете ја листата со песни којашто сакате да ја отворите.

3

Доколку сакате да ги репродуцирате сите песни, допрете Измеш. пушт. на сите.

Додавање песни во листата со песни

1

Од почетниот екран на Music, пребарувајте до песната или албумот што сакате да ги
додадете во листата со песни.

2

Допрете и држете го насловот на песната или на албумот, потоа допрете Додај во
листата со песни
.

3

Допрете го името на листата со песни во која сакате да го додадете албумот или песната.
Албумот или песната сега се додадени во листата со песни.

Отстранување песна од листа со песни

1

Во листа на лесни, допрете го и држете го насловот на песната што сакате да ја
избришете.

2

Допрете Отстрани од листата со песни.

Можеби не ќе можете да избришете песна што е зачувана на мемориската картичка или
во внатрешната меморија од уредот.

Бришење листа со песни

1

Отворете го менито на почетниот екран на Music, па допрете Листа со песни.

2

Допрете ја и држете ја листата со песни што сакате да ја избришете.

3

Допрете Избриши.

4

Допрете повторно Избриши за да потврдите.

Не може да ги бришете паметните листи со песни.