Sony Xperia E5 - Мени на почетниот екран на Music

background image

Мени на почетниот екран на Music

Менито на почетниот екран на Music ви дава преглед на сите песни во уредот. Оттука може да
управувате со албумите и листите со песни.

1

Вратете се на почетниот екран на Music

2

Прегледајте ја тековната низа на репродукција

3

Пребарајте ги сите изведувачи

4

Пребарајте ги сите албуми

5

Пребарајте ги сите песни

6

Пребарајте ја музичката библиотека и филтрирајте по изведувач, албум или име на песната

7

Пребарајте ги сите листи со песни

8

Репродуцирајте споделена музичка датотека на друг уред

9

Отворете го менито со поставки за апликацијата Music

10

Отворете го менито за поддршка за апликацијата Music

Отворање на менито на почетниот екран на Music

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете .

Враќање на почетниот екран на Music

Кога менито на почетниот екран на Music е отворено, допрете Почетна страница.

Кога менито на почетниот екран на Music е отворено, допрете на екранот десно од менито.

Бришење песна

1

Од менито на почетниот екран на Music, пребарајте ја песната што сакате да ја избришете.

2

Допрете и држете го насловот на песната, па допрете Избриши во листата што ќе се
појави.

3

Допрете повторно Избриши за да потврдите.