Sony Xperia E5 - Слушање музика

background image

Слушање музика

Користете ја апликацијата Музика за слушање на омилената музика и аудио книги.

1

Одете во почетниот екран за музика

2

Пребарувајте ги песните зачувани во уредот

3

Прикажете ја тековната низа на репродукција

4

Албум арт (ако е достапно)

5

Индикатор за прогрес – влечете или допрете за да премотувате напред или назад

6

Поминато време на тековната песна

7

Вкупно траење на тековната песна

8

Повторувајте ги сите песни од тековната низа за репродукција

9

Допрете за да одите до наредната песна во низата за репродукција
Допрете и задржете брзо премотување напред во тековната песна

10

Пуштете или паузирајте песна

11

Допрете за да одите до претходната песна во низата за репродукција
Допрете и задржете премотување назад во тековната песна

12

Пуштајте ги песните од тековната низа за репродукција измешано

90

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Почетен екран за Музика

1

Влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито на почетниот екран на Музика

2

Лизгајте нагоре или надолу за приказ на содржината

3

Репродуцирајте песна со користење на апликацијата Музика

4

Репродуцирајте ги сите песни во режим на случаен избор

5

Вратете се на екранот на музички плеер

Репродуцирање песна со користење на апликацијата Music

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете .

3

Одберете музичка категорија.

4

Допрете на песната за да се репродуцира.

Можеби нема да може да репродуцирате објекти заштитени со авторски права. Потврдете
дека ги имате потребните права за материјалот што го споделувате.

Наоѓање информации за песните преку интернет

Додека песната се репродуцира во апликацијата Music, допрете го албум артот, па допрете
Повеќе за ова.

Интернет-изворите поврзани со песната може да вклучуваат видеа на YouTube™, текстот
на песната и информации за изведувачот на Wikipedia.

Уредување музички информации и преземање албум арт

1

Од апликацијата Music, допрете на албум артот, а потоа допрете Уредув. муз.
информ.
.

2

Уредете ги информациите по желба.

3

За да поставите или да преземете албум арт, допрете , па изберете опција.

4

Кога ќе завршите, допрете ЗАЧУВАЈ.

Може и да поставите автоматско преземање албум арт во менито Музика, под Поставки.

За да се прилагоди јачината на звукот на аудио

Притиснете го копчето за јачина на звук.

Минимизирање на апликацијата Music

Кога се репродуцира песна, допрете за да појдете во вашиот Почетен екран.
Апликацијата Music продолжува да се извршува во заднина.

Отворање на апликацијата Music кога репродуцира во заднината

1

Додека свири некоја песна во заднината, допрете за да го отворите неодамна
користениот прозорец на апликациите.

2

Допрете ја апликацијата Music.

91

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.