Sony Xperia E5 - Daydream

background image

Daydream

Daydream е интерактивно штедење на екранот што автоматски прикажува бои, фотографии или
слајд шоу додека уредот е во подлогата за полнење и екранот е во мирување.

Кај уред со повеќе корисници, секој корисник може да има одделни поставки за
Daydream.

58

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Активирање штедење на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го лизгачот надесно.

Одбирање содржина за штедење на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го лизгачот надесно.

4

Одберете што сакате да се прикаже кога е активно штедењето на екранот.

Вклучување на штедењето на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го лизгачот надесно.

4

За веднаш да го активирате штедењето на екранот Daydream, допрете , потоа допрете
Вклучи сега.

5

За да поставите опции за автоматско активирање, допрете , потоа допрете Кога да се
вклучи фантазирањето
и одберете опција.