Sony Xperia E5 - Користење на уредот како паричник

background image

Користење на уредот како паричник

Може да го користите вашиот уред за да плаќате за производите без да посегнете по вистинскиот
паричник и да управувате со сите платежни услуги на едно место. Кога вршите плаќање,
запомнете да ја вклучите функцијата NFC пред да го допрете вашиот уред до читачот на картички.
За повеќе информации за NFC, видете NFC на страницата 114.

Услугите за мобилно плаќање може да не се достапни во сите региони.

Управување со платежни услуги

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > Допрете и платете. Се појавува листа на
платежни услуги.

3

Управувајте со платежните услуги по ваша желба, на пример, променете ја основната
платежна услуга.