Sony Xperia E5 - Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер

background image

Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер

Можете да овозможите испраќање на информации во врска со користењето на вашиот уред, за да
може Sony Mobile да добива анонимни извештаи за грешки и статистички податоци што ни
помагаат да го подобриме нашиот софтвер. Собраните информации не вклучуваат лични
податоци.

Овозможување испраќање информации за користењето

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете го Поставки > За таблет > Поставки за инф. за корист..

3

Обележете го полето за избирање Испрати инф. за користење ако веќе не е
обележано.

4

Допрете ја опцијата Согласен.