Sony Xperia E5 - Движења за зголемување

background image

Движења за зголемување

Движењата за зголемување ви овозможуваат зумирање на делови од екранот со допирање на
областа од екранот на допир трипати по ред.

Вклучување или исклучување на гестовите за зголемување

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки >Пристапност > Гестови за зголемување.

3

Допрете го прекинувачот за вклучување-исклучување.

Зголемување на областа и движење на екранот

1

Проверете дали е вклучена опцијата Гестови за зголемување.

2

Допрете трипати на областа, а потоа држете и влечете со прстот на екранот.