Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack е услуга за екрански читач за корисниците со оштетен вид. TalkBack користи говорни
повратни информации за опишување на настаните и дејствата извршени на Android уредот.
TalkBack го опишува корисничкиот интерфејс и ги чита на глас софтверските грешки,
известувањата и пораките.

Да го вклучите TalkBack

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Пристапност > TalkBack.

3

Допрете го прекинувачот за вклучување-исклучување, а потоа допрете ОК.

Да го промените преференциите за говор, повратни информации и допир за TalkBack,
допрете Поставки.

TalkBack активира туторијал веднаш откако ќе ја вклучите функцијата. За да излезете од
туторијалот допрете го копчето Излез двапати.

125

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Да го исклучите TalkBack

1

Од Почетен екран, двапати допрете .

2

Најдете и двапати допрете Поставки > Пристапност> TalkBack.

3

Двапати допрете го прекинувачот, а потоа двапати допрете ОК.

126

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.