Sony Xperia E5 - Содржина

background image

Содржина

За почеток.................................................................................... 6

Информации за упатството за корисникот.............................................................6
Преглед..................................................................................................................... 6
Составување.............................................................................................................7
Заштита на екранот..................................................................................................8
Прво вклучување на уредот.................................................................................... 8
Зошто ми треба сметка на Google™?.....................................................................9

Безбедност на уредот.............................................................. 11

Водење сметка дека вашиот уред е заштитен.....................................................11
Заклучување на екранот........................................................................................ 11
Автоматско отклучување на уредот......................................................................13
Заштита на SIM-картичката...................................................................................17
Наоѓање на идентификацискиот број на уредот..................................................17
Наоѓање на изгубениот уред ................................................................................18

Учење на основните работи................................................... 20

Користење на екранот на допир........................................................................... 20
Заклучување и отклучување на екранот.............................................................. 21
Почетен екран........................................................................................................ 22
Екран со апликации................................................................................................23
Навигација на апликации.......................................................................................24
Елементи.................................................................................................................25
Кратенки и папки.................................................................................................... 25
Заднина и теми.......................................................................................................26
Снимање на екран..................................................................................................27
Известувања...........................................................................................................27
Икони во лентата за статус................................................................................... 30
Преглед на апликациите........................................................................................31

Батерија и одржување.............................................................33

Полнење на уредот................................................................................................ 33
Управување со батеријата и енергијата...............................................................34
Ажурирање на уредот............................................................................................ 35
Одржување со помош на компјутер......................................................................36
Складирање и меморија........................................................................................ 37
Правење резервна копија и обнова на содржината............................................39

Преземање апликации............................................................. 43

Преземање апликации од Google Play™..............................................................43
Преземање апликации од други извори...............................................................43

Интернет и мрежи..................................................................... 44

Пребарување на веб..............................................................................................44

2

background image

Поставки за интернет и MMS ............................................................................... 44
Wi-Fi.........................................................................................................................45
Споделување на конекцијата со мобилни податоци...........................................46
Контрола на користењето податоци.....................................................................48
Избирање мобилни мрежи.................................................................................... 49
Виртуелни приватни мрежи (VPNs)...................................................................... 50

Синхронизирање податоци во уредот..................................51

Синхронизирање со електронски сметки............................................................. 51
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................................51

Основни поставки.................................................................... 53

Пристапување до поставките................................................................................53
Јачина и поставки на звукот.................................................................................. 53
Режим Не вознемирувај.........................................................................................54
Поставки на екранот.............................................................................................. 55
Поставки за апликации.......................................................................................... 56
Ресетирање на апликациите................................................................................. 58
Daydream.................................................................................................................58
Поставки за јазик....................................................................................................59
Време и датум........................................................................................................ 59
Подобрување на излезниот звук...........................................................................60
Повеќе кориснички сметки.....................................................................................60

Пишување текст........................................................................63

Тастатура на екранот.............................................................................................63
Тастатура на телефонот........................................................................................64
Внесување текст со глас........................................................................................65
Уредување текст.................................................................................................... 65
Персонализирање на тастатурата на екранот.....................................................66

Упатување повик...................................................................... 68

Повикување............................................................................................................ 68
Примање повици.................................................................................................... 69
Тековни повици.......................................................................................................71
Користење на дневникот на повици......................................................................71
Пренасочување повици......................................................................................... 72
Ограничување на повици.......................................................................................72
Многубројни повици............................................................................................... 73
Конференциски повици..........................................................................................73
Гласовна пошта......................................................................................................74
Итни повици............................................................................................................74

Контакти..................................................................................... 76

Пренесување контакти...........................................................................................76
Пребарување и прикажување контакти................................................................77
Додавање и уредување контакти..........................................................................78

3

background image

Додавање медицински информации и контакти за итни случаи........................79
Омилени и групи.....................................................................................................80
Испраќање информации за контакт......................................................................81
Избегнување на двојни записи во апликацијата Контакти..................................81
Правење резервна копија на контактите..............................................................81

Пораки и чет.............................................................................. 83

Читање и испраќање пораки................................................................................. 83
Организирање на пораките................................................................................... 84
Повикување од порака...........................................................................................85
Поставки за пораки................................................................................................ 85
Инстант пораки и видео разговор......................................................................... 85

Е-пошта.......................................................................................86

Поставување на е-пошта.......................................................................................86
Испраќање и примање пораки по е-пошта...........................................................86
Организирање на пораките на е-пошта................................................................87
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................ 88
Gmail™.................................................................................................................... 89

Музика.........................................................................................90

Пренесување музика во уредот............................................................................ 90
Слушање музика.................................................................................................... 90
Мени на почетниот екран на Music....................................................................... 92
Листи со песни........................................................................................................92
Споделување музика............................................................................................. 93
Подобрување на звукот......................................................................................... 93

FM радио.................................................................................... 94

Слушање радио......................................................................................................94
Омилени радио канали.......................................................................................... 95
Поставки на звукот................................................................................................. 95

Камера........................................................................................ 96

Фотографирање и снимање видеа....................................................................... 96
Додавање географски местоположби во фотографиите....................................97
Општи поставки на камерата................................................................................ 97
Поставки на фотоапаратот....................................................................................99
Поставки на видео камерата...............................................................................102

Фотографии и видеа во апликацијата Албум................... 104

Прикажување фотографии и видеа.................................................................... 104
Споделување и управување со фотографиите и видеата............................... 105
Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии......... 106
Уредување на видеа со апликацијата Уредувач на видеа............................... 107
Криење фотографии и видеа.............................................................................. 107
Мени на почетниот екран на албумот................................................................ 108
Прегледување на фотографиите на мапа......................................................... 108

4

background image

Видеа.........................................................................................111

Апликација Видео................................................................................................. 111
Пренесување видео содржина во уредот...........................................................112
Управување со видео содржини..........................................................................112

Поврзување............................................................................. 113

Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™......................113
NFC........................................................................................................................ 114
Bluetooth® безжична технологија........................................................................116

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат

време.........................................................................................119

Користење на уредот како паричник...................................................................119
News Suite............................................................................................................. 119

Патување и мапи.................................................................... 120

Користење услуги за локација.............................................................................120
Google Maps™ и навигација................................................................................ 120
Користење на мрежни податоци кога патувате................................................. 120
Авионски режим....................................................................................................121

Календар и будилник............................................................. 122

Календар...............................................................................................................122
Аларм и часовник................................................................................................. 122

Пристапност............................................................................ 125

Движења за зголемување....................................................................................125
Голем текст...........................................................................................................125
Поправање на бојата........................................................................................... 125
TalkBack.................................................................................................................125

Поддршка и правни информации........................................127

Апликација за поддршка...................................................................................... 127
Совети на Xperia™............................................................................................... 127
Менија за помош и апликации.............................................................................127
Извршување дијагностички тестови на уредот..................................................127
Рестартирање, ресетирање и поправање..........................................................128
Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер.............................................. 129
Гаранција, SAR и упатства за користење...........................................................129
Рециклирање на уредот.......................................................................................129
Правни информации............................................................................................ 129

5