Sony Xperia E5 - Гласовна пошта

background image

Гласовна пошта

Ако вашата претплата вклучува услуга на гласовна пошта, повикувачите можат да остават
гласовни пораки кога не можете да одговорите на повиците. Бројот на вашата гласовна пошта
обично е зачуван на вашата SIM картичка. Ако не е зачуван, бројот можете да го добиете од
вашиот давател на услуги и мануелно да го внесете.

Внесување на бројот на вашата говорна пошта

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Говорна пошта >Поставки за
гласовна пошта
> Број на говорна пошта.

3

Внесете го својот број на говорната пошта.

4

Допрете OK.

Повикување на услугата за говорна пошта

1

Отворете ја тастатурата.

2

Допрете и задржете

1

сѐ додека не се избере бројот на говорната пошта.

При првото повикување на бројот на говорната пошта, системот за говорна пошта на
мрежниот оператор ќе побара да ја поставите говорната пошта. На пример, ќе побара да
снимите поздрав и да поставите лозинка.