Sony Xperia E5 - Користење на дневникот на повици

background image

Користење на дневникот на повици

Во дневникот на повици можете да ги видите пропуштените , примените и бираните
повици.

Отворање на дневникот на повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .

Прегледување на пропуштените повици

1

Кога имате пропуштен повик, се појавува на лентата за статус. Повлечете ја лентата за
статус надолу.

2

Допрете Пропуштен повик.

Повикување број од дневникот на повици

Допрете на бројот.

За да го уредите бројот пред да го повикате, допрете го и задржете го во дневникот на
повици, а потоа допрете Уреди го бројот пред повикот.

71

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Додавање број од дневникот на повици во контактите

1

Допрете го и задржете го бројот прикажан во дневникот на повици и потоа допрете Додај
на контакт
.

2

Одберете го постојниот контакт во којшто сакате да го додадете бројот или допрете
Креирај нов контакт.

3

Уредете ги деталите за контактот и потоа допрете Готово.

Прикажување опции за дневникот на повици

Кога дневникот на повици е отворен, допрете .

Може и да пристапите до општите поставки за повиците користејќи го горното упатство.