Sony Xperia E5 - Заднина и теми

background image

Заднина и теми

Може да го приспособувате почетниот екран на сопствениот стил користејќи заднини и различни
теми.

26

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на заднината на почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

Допрете Заднини и одберете опција.

Поставување тема

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

Допрете Теми.

3

Одберете опција и следете ги инструкциите на уредот.

Кога ќе ја промените темата, ќе се промени и заднината во некои апликации.