Sony Xperia E5 - Снимање на екран

background image

Снимање на екран

Можете да снимате слики во мирување на кој било екран на вашиот уред во форма на снимка на
екран. Снимките на екран автоматски се зачувуваат во Албум.

Правење слика од екранот

1

Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не се појави прозорец со
потсетник.

2

Допрете .

Може да направите слика од екранот и доколку истовремено ги притиснете и задржите
копчето за вклучување и копчето за намалување на јачината на звукот. Штом ќе се
направи сликата, може да ги ослободите копчињата.

Прикажување на снимката на екранот

Повлечете ја лентата за статус надолу, па допрете ја снимката на екранот што сакате да го
видите.

Сликите на екранот можете да ги видите и така што ќе ги отворите во апликацијата
Албум.