Sony Xperia E5 - Zálohovanie a obnovenie obsahu

background image

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať

výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže

zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame

používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do

externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia

aktualizujete na novšiu verziu systému Android.
Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred

obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do

online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k

vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:
S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server

Google.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo
počítača Apple

®

Mac

®

. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

Kontakty a denníky hovorov

Správy SMS

Kalendár

Nastavenia

Mediálne súbory, ako sú hudba a videá

Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

1

Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla

USB.

2

V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky.

Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite

vybrať režim

Prenos súborov (MTP).

3

Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov

Zálohovanie.

4

Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí

sa výzva na inštaláciu nástroja.

Obnovenie údajov pomocou počítača

1

Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla

USB.

2

V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky.

Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite

vybrať režim

Prenos súborov (MTP).

3

Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov

Obnoviť.

4

Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na

Ďalej a podľa

pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.

Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí

sa výzva na inštaláciu nástroja.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online

zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať napríklad manuálne

alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.
Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na

zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete

39

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu

zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

záložky,

kontakty a denník hovorov,

konverzácie,

dáta kalendára,

e-mailové kontá,

siete Wi-Fi,

nastavenie zariadenia,

aplikácie,

rozloženie plochy zariadenia Xperia™.

Zálohovanie obsahu do online účtu

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť.

3

Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na položku

Automat. zálohovanie a potom na prepínač.

4

Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položky

Ďalšie >

Zálohovať manuálne.

5

V časti

Kde uložiť súbory ťuknite na položky Vybrať ukladací priestor > Online

účet.

6

Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte,

ťuknite na položku

Súhlasím a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu

Google™.

7

Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku

Zálohovať.

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

1

Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie

zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu

vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak

zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť a ťuknite na ne.

4

V ponuke

Xperia™ – zálohovanie a obnova ťuknite na možnosť Automat.

zálohovanie.

5

Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.

6

Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania

a typy dát, ktoré chcete zálohovať.

7

Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

Manuálne zálohovanie obsahu

1

Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie

zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak

zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia.

Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť a ťuknite na ne.

4

V ponuke

Xperia™ – zálohovanie a obnova ťuknite na možnosť Ďalšie.

5

Ťuknite na položku

Zálohovať manuálne, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj

typy dát, ktoré chcete zálohovať.

6

Ťuknite na položku

Zálohovať.

7

Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku

Dokončiť.

40

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Úprava súboru zálohy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť a ťuknite na ne.

3

V ponuke

Xperia™ – zálohovanie a obnova ťuknite na možnosť Ďalšie.

4

Ťuknite na položku

Upraviť záložný súbor, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát,

ktoré chcete odstrániť.

5

Ťuknite na položku

Odstrániť údaje.

6

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

7

Po odstránení dát ťuknite na položku

Dokončiť.

Obnovenie zálohovaného obsahu

1

Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť

k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete

z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak

obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť a ťuknite na ne.

4

V časti

Xperia™ – zálohovanie a obnova ťuknite na položku Obnoviť dáta

a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.

5

Ťuknite na položku

Obnoviť dáta.

6

Po obnovení obsahu ťuknite na položku

Dokončiť.

Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane

všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstránia.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od

spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať

dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať

dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.
Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

aplikácie,

záložky,

Wi-Fi siete,

ostatné nastavenia.

Záloha dát na online účet

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť.

3

V ponuke

Google™ – zálohovanie a obnova ťuknite na položku Zálohovať údaje

a posuňte jazdec doprava.

Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zálohovať a obnoviť a ťuknite na ne.

3

V časti

Google™ – zálohovanie a obnova posuňte jazdec vedľa položky

Automatické obnovenie doprava.

41

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.