Sony Xperia E5 - Fotografovanie a nahrávanie videí

background image

Fotografovanie a nahrávanie videí

1

Objektív predného fotoaparátu

2

Výber režimu snímania

3

Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom

4

Priblíženie alebo vzdialenie

5

Zobrazenie fotografií a videí

6

Indikátor stavu uloženia údajov o polohe

7

Fotografovanie alebo nahrávanie videí

8

Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom

9

Nastavenia režimu snímania

10 Nastavenia blesku

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

1

Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a

posuňte doľava.

3

Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na objekt.

3

Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Fotografia sa nasníma, len čo

tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Nasnímanie autoportrétu predným fotoaparátom

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku

.

3

Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke.

Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Používanie blesku fotoaparátu

1

Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .

2

Vyberte požadované nastavenie blesku.

3

Nasnímajte fotografiu.

Použitie lupy

Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia

prstov.

96

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nahrávanie videa

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.

3

Nahrávanie začnete ťuknutím na položku .

4

Ťuknutím na možnosť nahrávanie pozastavíte. Nahrávanie obnovíte ťuknutím na

položku .

5

Nahrávanie zastavíte ťuknutím na položku .

Fotografovanie počas nahrávania videa

Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia

sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Zobrazenie fotografií a videí

1

Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.

2

Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

1

Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.

3

Ťuknite na položku .

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Odstrániť.