Sony Xperia E5 - Počúvanie hudby

background image

Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

1

Prechod na plochu aplikácie Hudba

2

Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení

3

Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania

4

Obal albumu (ak je k dispozícii)

5

Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu

alebo dozadu

6

Uplynulý čas aktuálnej skladby

7

Celková časová dĺžka aktuálnej skladby

8

Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania

9

Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania

Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu

10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby

11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím

Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladbu dozadu ťuknutím a podržaním

12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

89

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Plocha aplikácie Hudba

1

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava

2

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

3

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

4

Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia

5

Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby v aplikácii Hudba

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku .

3

Vyberte kategóriu hudby.

4

Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.

Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý

chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom

ťuknite na položku

Viac informácií.

Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb

a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Úprava informácií o hudbe a prevzatie obalu albumu

1

V aplikácii Hudba ťuknite na obrázok albumu a potom na položku

Úprava údajov

o hudbe.

2

Informácie podľa potreby upravte.

3

Ak chcete nastaviť alebo prevziať obal albumu, ťuknite na ikonu a vyberte

niektorú možnosť.

4

Po dokončení ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Cez ponuku Hudba v nastaveniach si môžete nastaviť aj automatické preberanie obalov

albumov.

Nastavenie hlasitosti zvuku

Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba

Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu do zobrazenia Plocha.

Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

1

Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s

naposledy používanými aplikáciami.

2

Ťuknite na aplikáciu Hudba.

90

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.